رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:12:27 PM 1399 / 09 / 12
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای تخصصی اطفال

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان خوش نژاد

عنوان پایان نامه:بررسی مقایسه ای اثر دگزامتازون تزریقی و خوراکی در درمان کروپ خفیف و متوسط در کودکان

اساتید راهنما:  دکتر علی عظیمی و دکتر محمدرضا شریف

استاد مشاور:دکتر حمیدرضا گیلاسی

 

مکان و زمان ارائه پایان نامه: دوشنبه 13/8/98 ساعت 13:30 تالار حکیم

چکیده پایان نامه:

مقدمه:کروپ یا لارنگوتراکئوبرونشیتحاد یک بیماری تنفسی است که معمولاً به‌واسطه بروز عفونت حاد ویروسی در مجاری هوایی ایجاد می‌شود.این عفونت سبب تورم مجاری و بروز نشانه‌های کلاسیک سرفه، استریدور و سختی تنفس می‌شود. پژوهش حاضر بر آن است تا به مقایسه تأثیر دگزامتازون خوراکی و تزریقی در درمان کودکان مبتلابه کروپ مراجعه‌کننده به اورژانس بپردازد.

 

مواد و روش:این مطالعه یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل‌شده بر روی 100 کودک 6 ماهه تا 6 ساله مراجعه‌کننده به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1397-1398 با تظاهرات سرفه، استریدور، سختی تنفس انجام شد. بیماران به‌طور تصادفی به دو گروه 50 نفری تقسیم شدند: گروه A 0.6 mg / kg dexamethasone IMو گروهB0.6 mg / kg dexamethasone oral )(دریافت کردند.در گروهB، آمپول دگزامتازون به شکل خوراکی مورداستفاده قرارگرفته است. داده‌ها پس از ورود به نرم‌افزار SPSSبا استفاده از آمار توصیفی (توزیع فراوانی و میانگین (انحراف­معیار)) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل واریانس با اندازه­های تکراری از نوع آمیخته) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

یافته ها:یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد گروه‌های دگزامتازون تزریقی و خوراکی برحسب تعداد تنفس، ضربان قلب، سچوریشن، نمره کروپ و وضعیت بیماری (عود/ عدم عود) بعد از پیگیری سه روزه اختلاف معناداری نداشتند (05/0<p ).

 

نتیجه گیری: با توجه به عدم معناداری بین دو گروه موردمطالعه از لحاظ پاسخ درمان، می­توان نتیجه گرفت که می­توان به جای استفاده از دگزامتازون تزریقی از دگزامتازون خوراکی استفاده کرد.

 

ساعت : 13:54 -  روز  : شنبه  - 11 /  8 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :562

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر