رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:29:00 PM 1399 / 09 / 12
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بیوشیمی

نام و نام خانوادگی: سید محمد حسن وحیدی

عنوان پایان نامه: بررسی ارتباط بین گستره توزیع گلبول های قرمز(RDW) و ایندکس های استرس اکسیداتیو در مبتلایان به بیماری شریان کرونری

اساتید راهنما: دکتر غلامرضا نمازی، دکتر فرشته بهمنی

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر فریبا رایگان

مکان و زمان ارائه پایان نامه: تالار حکیم، 22/8/1398

چکیده پایان نامه:

اخیرا در مطالعات دانشمندان نشان داده شده است که RDWبه عنوان معیار تغییرات اندازه گلبول قرمز، در پیشگویی رخدادهای قلبی عروقی مفید و موثر می­باشد. گر چه مکانیسمهای بیولوژیکی درگیر در این مسیر بطورکامل شناخته شده نیست؛ اما ممکن است استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسمهای تاثیر گذار در تغییرات میزان RDWباشد که ما در این مطالعه به بررسی ارتباط بین RDWو فاکتورهای استرس اکسیداتیو در بیماران CADپرداختیم.

 مواد و روش‌ها:در مجموع 88 بیمار (شامل 31 بیمار مبتلا به CADپایدار، 18 بیمار مبتلا به بیماری CADناپایدار و 39 فرد غیر مبتلا به CAD) که تحت آنژیوگرافی قرار گرفتند، در این مطالعه انتخات شدند. همه بیماران از نظر فاکتورهای خطر بیماری­های قلبی عروقی و داروهای مصرفی بررسی شدند. RDWبه عنوان بخشی از فاکتورهای هماتولوژی توسط دستگاه سل کانتر اندازه­گیری شد. میزان پراکسیداسیون لیپیدی در پلاسما و غشای گلبول قرمز با روش فلوریمتری مورد ارزیابی قرار گرفت و TACو همچنین میزان GSHپلاسما با روش اسپکتروفتومتری تعیین شد.

یافته‌ها:میزان توتال کلسترول، LDL-Cو HDL-Cدر بیماران Unstable-CADنسبت به Stable-CADبطور معناداری کمتر بود. همچنین میزان توتال کلسترول در Stable-CADنسبت به Non-CADنیز از نظر آماری به میزان کمتری مشاهده شد؛ اما در متغییرهای خونی،  بجز در مورد ESRو RDWهیچ اختلافی در گروههای مورد مطالعه یافت نشد. میزان ESRدر Unstable-CADنسبت به Stable-CAD  و Non-CADکاهش چشمگیری داشت. همچنین افزایش میزان RDWدر بیماران Stable-CADدر مقایسه با Non-CADمشاهده شد. میزان پراکسیداسیون لیپیدی غشاء در ­­­­­­  Stable-CAD (0.72 ± 0.38  nmol/mg of membrane protein)در مقایسه با Non-CAD (0.43 ± 0.26 nmol/mg of membrane protein; p= 0.001)  بیشتر بود. اگر چه میزان TBARSغشاء در Unstable-CADنسبت به Non-CADافزایش داشت؛ اما معنادار نبود. همچنین بین گروههای Stable-CADو Unstable-CADدر پراکسیداسیون لیپیدی غشاء اختلاف معناداری وجود نداشت. بعلاوه اینکه اختلاف معنادار آماری در بین گروههای مورد مطالعه در خصوص پراکسیداسیون لیپیدی پلاسما قابل مشاهده نبود. میزان TACدر Stable (802 ± 246 mmol/L)و Unstable(706 ± 300 mmol/L )در مقایسه با گروه کنترل (995 ± 313 mmol/L)بطور قابل ملاحظه­ای کمتر بوده، اما اختلاف آماری بین دو گروه Stable-CADو Unstable-CADملاحظه نشد. همچنین اختلاف آماری معناداری بین گروههای مورد مطالعه در GSHپلاسما دیده نشد. در بین تمامی گروههای مورد مطالعه ارتباط بین پراکسیداسیون لیپیدی غشاء و RDWوجود داشت؛ (Unstable: r=0.431, P=0.016)،­(Stable: r=0.515, P=0.001)،­(Non-CAD: r=0.560, P=0.016) به طوریکه با انجام آنالیز چند متغیره ارتباط بین پراکسیداسیون لیپیدی غشاء گلبول قرمز با RDWبدست آمد.

ساعت : 12:9 -  روز  : شنبه  - 11 /  8 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :421

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر