رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:45:17 PM 1399 / 09 / 12
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی :نوشین یونسی

عنوان پایان نامه : مقایسه سپتوم بین بطنی در هفته نوزدهم حاملگی و پنج روزگی بعد از زایمان در نوزادان مادران با دیابت بارداری و مادران سالم

استاد راهنما :دکتر محمدرضا شریف، دکتر علی محمد شکیبا

استاد مشاور :دکتر حمیدرضا گیلاسی، دکتر سعید عونی

مکان و زمان ارائه پایان نامه :شنبه 11/8/1398 ، ساعت 11:30 ، تالار حکیم

چکیده پایان نامه :

مقدمه: دیابتبارداریباافزایشخطربیماری‌هایقلبینوزادیهمراهاست. دیابت شیرین بارداری (GDM) به‌عنوان عدم تحمل گلوکز با شروع یا تشخیص در طول بارداری تعریف می‌شود که حدود 7% از تمام بارداری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف از مطالعه‌ی پیش رو، مقایسه قطر سپتوم بین بطنی در هفته‌ی نوزدهم حاملگی و پنج‌روزگی بعد از زایمان در نوزادان مادران با دیابت بارداری و مادران سالم، با توجه به یافته‌های اکوکاردیوگرافی است.

 

مواد و روش:تمام مادرانی که بر اساس آزمایش‌های پاراکلینیک در گروه مادران با دیابت بارداری قرارگرفته و به همین تعداد مادران سالمی که ازلحاظ سنی به گروه قبلی نزدیک بودند، توسط پژوهشگر مورد مصاحبه قرار گرفتند و اهداف طرح برای آن‌ها توصیف شد. سپس در رابطه با بی‌خطر بودن اکوکاردیوگرافی برای جنین، عوارض دیابت و منافع تشخیص این بیماری در دوران جنینی جهت جلوگیری از عوارض ناشی از بیماری برایشان توضیحاتی داده شد. بعدازآن فرم رضایت آگاهانه در اختیار مادران قرارگرفته و در صورت قبول و امضای آن به‌صورت آگاهانه، وارد مطالعه شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار spssصورت گرفت. برای متغیرهای کمی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی و برای متغیرهای کیفی جداول توزیع فراوانی و نمودار ارائه شد. برای بررسی ارتباط متغیرهای کیفی با کیفی از آزمون‌های کای اسکوئر یا دقیق فیشر استفاده گردید؛ و برای مقایسه میانگین قطر سپتوم بطنی در دو گروه مادران سالم و مادران با دیابت بارداری از آزمون tتست مستقل و یا من ویتنی یو استفاده گردید و سطح معنی‌داری 0.05 لحاظ گردید.

یافته‌ها:در این مطالعه به مقایسه قطر سپتوم بین بطنی در هفته‌ی نوزدهم حاملگی و پنج‌روزگی بعد از زایمان در مادران باردار مبتلابه دیابت بارداری و سالم مراجعه‌کننده به بخش زنان بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال ۹۷ پرداخته‌شده است.تعداد 100 نفر موردمطالعه قرار گرفتند که از این تعداد 50 مادر با دیابت بارداری (00/50%) و 50 مادر سالم (00/50%) موردمطالعه قرار گرفتند. گروه‌های موردمطالعه برحسب قند خون ناشتا مادران باردار اختلاف معناداری نداشتند. (077/0=p ). قطر سپتوم بین بطنی در هفته‌ی نوزدهم حاملگی و پنج‌روزگی بعد از زایمان در مادران باردار مبتلابه دیابت بارداری و سالم به ترتیب 21/2 و 25/2 بود. همچنین یافته‌های حاضر نشان داد گروه‌های موردمطالعه برحسب قطر سپتوم بین بطنی جنین اختلاف معناداری نداشتند. (094/0=p).

بحث و نتیجه‌گیری:یافته‌های حاضر نشان داد گروه‌های موردمطالعه برحسب قطر سپتوم بین بطنی جنیناختلاف معناداری نداشتند. همچنین گروه‌های موردمطالعه برحسب میزان دریافت انسولین اختلاف معناداری نداشته و گروه‌های موردمطالعه برحسب طول دوره بارداری اختلاف معناداری داشتند.

ساعت : 9:58 -  روز  : شنبه  - 11 /  8 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :349

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر