رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:29:01 AM 1398 / 12 / 08
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای رادیولوژی

نام و نام خانوادگی : مهرافروز زکی زاده

عنوان پایان نامه :بررسی اثر مکمل یاری منیزیوم بر CIMTو پروفایل های متابولیک در بیماران همودیالیزی مبتلا به دیابت

اساتید راهنما و مشاور : دکتر حمیدرضا طالاری ، دکتر ذات اله عاصمی ، دکتر علیرضا سلیمانی

مکان و زمان ارائه پایان نامه : شنبه 20/7/98 ساعت 11:30 دانشکده پزشکی سالن حکیم

چکیده پایان نامه :

خلاصه : بررسی اثر مکمل یاری منیزیومبر CIMTو پروفایل های متابولیک در بیمارانهمودیالیزی مبتلا به دیابت

مقدمه:

این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تجویز منیزیوم بر CIMT، کنترل قند خون و مارکرهای مربوز به بیماری های قلبی مرتبط با دیابت در بیماران دیابتی که تحت همودیالیز قرار میگیرند انجام شد.

مواد و روشها:

این مطالعه به صورت تصادفی ، دوسوکور و به صورت پلاسبو کنترل بر روی 54 بیمار دیابتی که تحت همودیالیز قرار میگیرندانجام شد.مراجعه کنندگان به صورت راندوم به 2 گروه تقسیم شدند. بیماران در گروه دارو 250 میلیگرم منیزیوم (27 نفر) و در گروه دیگر دارونما به مدت 24 هفته دریافت کردند.

نتایج:.

میانگین CIMTسمت چپ و سمت راست پس از مطالعه و مصرف منیزیوم کاهش معنی داری داشته است. جدول 2 اطلاعات این داده ها را  نمایش میدهد. متغیر های قند خون ناشتا، میزان انسولین، شاخص HOMA-IR، شاخص QUICKIو هموگلوبین A1Cدر انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه تغییرات آماری معنی داری داشته اند. در این مطالعه متغیر های تری گلیسیرید، VLDL، و HDLدر انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه تفاوت آماری معنی داری نداشته اند ولی متغیر های کلسترول، LDLدر انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه تفاوت آماری معنی داری داشته اند..در این مطالعه متغیر های hs-CRP، ظرفیت کلی آنتی اکسیدان (TAC) و سطح سرمی مالون دی آلدئید(MDA)در انتهای مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه تفاوت آماری معنی داری داشته اند.

بحث و نتیجه گیری:

نتایج این مطالعه نشان داد که مصرف مکمل منیزیوم برای 24 هفته در بیماران دیابتی که تحت همودیالیز قرار میگیرند باعث بهبود معنی دار در میانگین و ماکسیمم CIMTچپ و میانگین CIMTراست، میزان سرمی انسولین ، HOMA-IR، QUICKI، HbA1c، کلسترول و LDL، hs-CRP، TACو MDAمیشود. با توجه به این یافته ها منیزیوم میتواند به عنوان مکملی سودمند در بیماران دیابتی که تحت همودیالیز قرار میگیرند مطرح گردد.

ساعت : 15:28 -  روز  : چهار شنبه  - 17 /  7 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :99

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر