رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:09:30 AM 1399 / 03 / 17
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع پایان نامه دکترای عمومی

نام وخانوادگی : نغمه عرب گورچویی

عنوان پایان نامه :بررسی  میزان رضایتمندی دستیاران  بیمارستان شهید بهشتی  کاشان از نحوه  ارزیابی به روش مشاهده  مستقیم مهارتهای بالینی(DOPS)  در نیمه اول سال 1397

اساتید راهنما: دکترداود خیرخواه - دکترعباس تقوی اردکانی

اساتید مشاور: آقای دکترمحمدرضا شریف -آقای محمدجواد آزادچهر- خانم مریم یاوری

مکان و زمان ارایه پایان نامه: تالار حکیم واقع در دانشکده پزشکیمورخ سه شنبه 2/7/98

چکیده پایان نامه:

 زمینه و هدف:. در حال حاضر دراکثر بخش های بالینی دانشگاههای علوم پزشکی ،یکی از روش های ارزشیابی نهایی استفاده از آزمون DOPSاست.در همین راستان و با توجه به اهمیت سنجش ابعاد مختلف مهارتهای بالینی در دانشجویان پزشکی ، دیدگاه دستیاران  بیمارستان شهید بهشتی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،در مورد این آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

روش بررسی : دراین مطالعهمقطعی دیدگاه 145نفر از دانشجویان پزشکی مقطع دستیاری به روش سرشماری  در خصوص آزمون DOPSمورد ارزیابی قرار گرفت. پرسشنامه شامل 14 سئوال پنج گزینه ای در مقیاس لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق به ترتیب با نمرات 1تا 5 در سه حیطه نحوای اجرای آزمون،سبک آزمون ومحتوای علمی  بود. روایی محتوایی پرسشنامه 90/0 و پایایی ابزار با آلفای کرونباخ  843/0 بود.پس از گردآوری اطلاعات ،داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  SPSSمورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها: 77درصددستیاران در این مطالعه موافق بودند که روش ارزیابی داپس می­تواند باعث افزایش انگیزه دانشجویان برای کسب مهارت بالینی در بخش مربوطه شود و7/ 76درصد دستیاران ، اجرای این سبک از آزمون را در بخش­های دیگر  توصیه می­کنند و4/76 باور داشتند که آزمون به روش داپس می­تواند بازخورد آموزشی خوبی ارایه دهد وهمچنین ،بیشترین میزان رضایتمندی دستیاران (79درصد) مربوط به همکاری خوب بیمار با دستیار بوده و کمترین میزان رضایتمندی (3/66درصد) مربوط به تحمل استرس  توسط دستیاردر شیوه ارزیابی داپس برای ارزیابی مهارت بالینی ،بود.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این  مطالعه ضمن تایید مناسب بودن ابزار DOPS  جهت بررسی مهارتهای بالینی دستیاران ،نشان می دهد که طراحان این نوع آزمون در هر بخش آموزشی باید به انتخاب تعدادپروسیجرهای مناسب  واختصاصی و همچنین  نحوه برگزاری آزمون ، توجه بیشتری نمایند.

ساعت : 10:59 -  روز  : سه شنبه  - 2 /  7 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :147

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر