رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:50:40 AM 1399 / 03 / 10
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیماری های داخلی

نام و نام خانوادگی :علیرضا معتمدزاده

عنوان پایان نامه :اثر مکمل یاری سین بیوتیک بر امتیاز سوء تغذیه-التهابو پروفایل های متابولیک در بیماران همودیالیزی

اساتید راهنما و مشاور :

استاد راهنما: دکتر علیرضا سلیمانی

استاد مشاور: دکتر ذات اله عاصمی

مکان و زمان ارائه پایان نامه : روز سه شنبه 7/3/98 ساعت 30 : 12  ،  سالن کنفرانس بیمارستان شهید بهشتی کاشان -

چکیده پایان نامه :

هدف :این مطالعه به منظور بررسی تأثیر مکمل سینبیوتیک بر پروفایل متابولیک بر روی بیماران دیابتی تحت همودیالیز انجام شد.

روش اجرا :این کارآزمایی بالینی تصادفی، دو سو کور، کنترل دارونما بر روی 60 بیمار مبتلا به دیابت انجام شد.شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه سینبیوتیک حاوی(لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ، لاکتوباسیلوس گاسری وبیفیدوباکتریوم بیفیدوس(هر کدام 2×109 CFU/g)، به اضافه g8/0انولین روزانه و یا دارونمابرای 12 هفته تقسیم شدند.

یافته ها :مکملسین بیوتیکبه طور معنی داری سبب کاهش قند خون ناشتا، انسولینو مقاومت به انسولین شد                                                                     ، در حالیکه شاخص کنترل حساسیت به انسولین در مقایسه با دارونما.افزایش پیدا کرد. علاوه بر این، مصرف سین بیوتیک باعث کاهش قابل ملاحظه ای در CRPو  MDAو نیز افزایش قابل ملاحظه ای درTACو سطح کل گلوتاتیون در گروه سین بیوتیک در مقایسه با گروه دارونما شده است.

نتیجه گیری : به طور کلی، مکمل سین بیوتیک طی 12 هفته اثر مثبتی بر روی اندکس گلیسمیک، بیومارکرهای التهابی و استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی تحتهمودیالیز دارد.

ساعت : 13:5 -  روز  : شنبه  - 4 /  3 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :235

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر