رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:11:38 PM 1399 / 03 / 09
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیهوشی

     نام ونام خانوادگی: مهدی ابن النصیر   

عنوان پایان نامه:مقایسه اثر دگزامتازون و آمینوفیلین بر بروز سردرد بعد از بی حسی اسپاینال در سزارین

اساتید راهنما ومشاور: دکترسید محمدرضا رضوی زاده، دکتر مجتبی صحت

مکان وزمان ارایه پایان نامه:   مورخ 8/3/98 ساعت 12:30 تالار حکیم      

چکیده پایان نامه:

سردرد بعد از پونکسیون دورا به سردردی اطلاق می شود که پس از پونکسیون کمری(LP) وقوع یافته است. تاکنون مطالعه پیشگیرانه ای برای اثر پروفیلاکسی آمینوفیلین و دگزامتازون بر سردرد پس از اسپینال در سزارین، صورت نگرفته است.با توجه به شیوع بالای این عارضه در بیماران تحت سزارین با بیحسی اسپینال ، بر آن شدیم تا ضمن طراحی این مطالعه به مقایسه اثر دگزامتازون و آمینوفیلین برپیشگیری از بروز سردرد بعد از بیحسی اسپینال در سزارین، بپردازیم.

این مطالعه یک مطالعه ی کارآزمایی بالینی تصادفی دوسویه کور بوده که در سال 1396-1397 روی بیماران با سن بین 18 تا 45 سال با  ASA CLASS I - IIکه برای اولین بار با بیحسی اسپینال تحت عمل جراحی سزارین الکتیو در بیمارستان شهید بهشتی کاشان قرار گرفته اند ، انجام گرفت.در این مطالعه بیماران پس از بی حسی اسپاینال ، ابتدا در یکی از گروه های آمینوفیلین ، دگزامتازون یا پلاسبو قرار گرفتند.  معیار VASبه آنها آموزش داده شد. به بیماران گروه آمینوفیلین با دوز  mg/kg5/1 و به بیماران گروه دگزامتازون با دوزmg/kg1/0 که حجم آنها با نرمال سالین به  5 سی سی رسانیده شد ، آهسته بصورت وریدی انفوزیون  شد. گروه سوم نیز به عنوان پلاسبو ، 5 سی سی نرمال سالین بصورت وریدی و بعد از کلامپ بند ناف دریافت کردند.سپس بیماران 6، 12 ، 24 و 48ساعت و5 و7روز پس از عمل درباره وجود یا عدم وجود سردرد و در صورت وجود، کیفیت و نوع و شدت سردرد پرسیده و ثبت شد. برای ثبت شدت سردرد از معیار VAS  بصورت زیر استفاده شد. امتیاز صفر از سوی بیمار بعنوان عدم وجود درد،بیان امتیاز 1-3 شدت خفیف،4-6شدت متوسط و7-10 درد شدید، ثبت شد.کلیه یافته ها وارد نرم افزار spssشد و با روش های آماری مربوطه تحلیل شد.

نتایج مطالعه حاضر نشان داد بین نوع مداخله با بروز سر درد (386/0=p )، داروی مسکن مصرفی (978/0=p )و تعداد دفعات کوشش برای بیهوشی اسپاینال(99/0=p )ارتباط معناداری وجود ندارد . این در حالی است که  بین نوع مداخله و شدت سر درد(001/0>p )ارتباط معناداری وجود دارد بطوریکه بیشترین فراوانی شدت سردرد بالا در گروه پلاسبو و کمترین فراوانی شدت بالا در گروه آمینوفیلین بروز یافت. گروه پلاسبو شدت سردرد بیشتری نسبت به گروه های امینوفیلین و دگزا متازون داشته است. همچنین گروه دگزامتازون نسبت به گروه امینوفیلین شدت سردرد بیشتری را تجربه کردند و این اخلاف معنی دار بود(001/0>p ).

مطالعه ما نشان دادکه تجویز پیشگیرانه وریدی آمینوفیلین و دگزامتازون در مقایسه با پلاسبو به طور قابل توجهی بروز سر درد ناشی از بیحسی نخاعی را در بیماران تحت عمل جراحی با بیحسی نخاعی کاهش نمی دهد.میزان شدت سردرد در بیماران تحت درمان با آمینوفیلین نیز به شکل برجسته ای کمتر از بیماران تحت درمان با دگزامتازون و پلاسبو بود .

 

ساعت : 12:40 -  روز  : شنبه  - 4 /  3 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :281

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر