رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:48:31 PM 1400 / 07 / 01
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی

نام و نام خانوادگی:زهرا محمد زمانی

عنوان پایان نامه:

بررسی تأثیر ماده مؤثره دارچین(cinnamaldehyde)و آویشن(carvacrol)به همراه عسل بر ایزوله‌های مقاوم به چند دارو و بیان ژن‌های exoSوampC سودوموناس آئروژینوزا جداشده از عفونتزخمسوختگی

اساتید راهنما و مشاور: آقای دکتر احمد خورشیدی –دکترآزاد خالدی-مهندس سید غلام عباس موسوی

مکان وزمان ارائه پایان نامه: روز یک شنبه 15/2/1398- ساعت 12:30- تالار سینا

چکیده پایان نامه:

سابقه و هدف:

هدف از مطالعه بررسی تأثیر ماده مؤثره دارچین و آویشن به همراه عسل بر ایزوله­های مقاوم به چند دارو و بیان ژن‌های exoSو ampCسودوموناس آئروژینوزا جداشده از عفونت زخم سوختگی طی سال 1397 از بخش سوختگی بیمارستان بعثت همدان بود.

مواد و روش‌ها:

 در این مطالعه 35 ایزولهسودوموناس آئروژینوزاکه به روش نمونه‌برداری متوالی (Consecutive)از نمونه­های بالینی زخم سوختگی بیماران بستری در بخش سوختگی بیمارستان بعثت همدان در طی سال 1397 جداسازی شد. ایزوله­های MDRبا روش کرپی بائر دیسک دیفیوژن تعیین هویت شدند و خاصیت ضدباکتریایی سینامالدهید، کارواکرول همراهعسل با روش میکروبراث دایلوشن بر اساس استانداردCLSI(Clinical And Laboratory Standards مؤسسه)، سنجیده شد. خاصیت مهاری آن‌ها به‌تنهایی و در ترکیب باهم بررسی شد. پس‌ازآن، خاصیت مهار بیان ژن ترکیب فوق در غلظت Sub-MICبا فن Real-Time-PCRموردبررسی قرار گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نرم­افزار SPSS16و آزمودن‌های Kolmogorov-Smirnov، Kruskal-Wallis، Mann-Whitney وLeven آنالیز شدند و P Valuکمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها:

حداقل غلظت مهاری(MIC)  سینامالدهیدµg/mL 82/0-01/0 و کارواکرول µg/mL0.6-01/0 و عسل µg/mL 250-5/62 بود. همچنین آن‌ها توانایی مهار بیان ژن را در حالت ترکیبی دارا بودند به این صورت که نتایج حاصل از Real-Time-PCRحاکی از کاهش بیان ژن exo Sبه میزان 12/6 برابر و کاهش بیان ژن ampCبه میزان 85/2 برابر بود.

نتیجه‌گیری:

ترکیب ماده مؤثره سینامالدهید، کارواکرول به همراه عسل اثر ضد باکتریاییبالاتری نسبت به هرکدام به‌تنهاییرا نشان داد و در بیان ژن اثر مهاری داشت که پس از بررسی سمیت آن قابلیت ورود به پروتکل درمانی را دارد.

ساعت : 13:30 -  روز  : شنبه  - 14 /  2 / 1398 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :346

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر