رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:50:40 AM 1398 / 03 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی زنان و زایمان

نام ونام خانوادگی: آیداپناهنده

عنوان پابان نامه: مقایسه اثر قرص میزوپروستول واژینال، جلبک لامیناریا و سوند فولی در آماده کردن سرویکس و القاء زایمان

اساتید راهنماومشاور:

استاد راهنما:دکتر زهره طبسی- دکتر الهه مصداقی نیا

استاد مشاور:دکتر معصومه عابدزاده –دکتر مجتبی صحت

مکان وزمان ارائه پایان نامه: دوشنبه 20/12/97 ساعت 12:30 سالن طبیب

چکیده پایان نامه:

یافته هانشان داد که دو گروه ازنظرمتغیرهای سن پاریتی دیلاتاسیون وبیشاپ اسکور بدو ورودهمسان بودند.ازنظرتغییرات بیشاپ اسکور و دیلاتاسیون سرویکس6 ساعت بعدازالقا تفاوت معنی داری بین سه گروه وجود داشت که درگروه سوند فولی بیشتربود(0.001>P). ازنظرفاصله زمان شروع القا تافازفعال وشروع القا تازایمان نیز بین سه گروه تفاوت معنی داری وجودداشت که درگروه سوندفولی این زمان ها کمتربود(0.001>P).میزان سزارین درگروه میزوپروستول به طورمعنی داری ازدوگروه دیگر بیشتر بود (0.026>P).. ازنظرعوارض جنینی منجربه سزارین شامل دیسترس جنینی، دکولمان ومکونیوم مایع امنیوتیک بین سه گروه (0.001>P).تفاوت معنی داری وجود داشت که درگروه میزوپروستول این عوارض بیشتر بود(0.001>P).زمان بستری دربیمارستان در گروه سوندفولی به طورمعنی داری کمتر از سایر گروه ها بود اما اپگارنوزادان بین سه گروه تفاوت معنی داری نداشت.

ساعت : 11:17 -  روز  : چهار شنبه  - 15 /  12 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :68

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر