رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:14:43 PM 1398 / 06 / 02
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی: لیلا مسگری

عنوان پایان نامه: بررسی رضایتمندی دانشجویان پزشکی از خدمات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 97

اساتید راهنما: خانم دکتر زریچهر وکیلی، آقای دکتر سید امیر حسن متینی

اساتید مشاور:خانم دکتر منصوره مومن هروی، آقای دکتر حمیدرضا گیلاسی

مکان و زمان ارائه پایان نامه:بیمارستان شهید بهشتی کلاس عفونی طبقه چهار در تاریخ 17/11/97

چکیده پایان نامه:

 مهم ترین دغدغه هر مرکز آموزش عالی، ارتقاء کیفیت آموزشی است و جهت بهبود آن ‏تلاش های گسترده ای انجام میگیرد.. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی رضایتمندی دانشجویان پزشکی از خدمات دانشکده پزشکی ‏دانشگاه علوم ‏پزشکی کاشان درسال 97‏است. در این مطالعه مقطعی و توصیفی-تحلیلی 353دانشجوی پزشکی علوم پزشکی کاشان در سال 1397 بررسی شد.ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سنجش رضایت شامل 2 بخش مشخصات دموگرافیک دانشجویان و 43 آیتم مربوط به رضایتمندی دانشجویان از واحدهای مختلف دانشکده استفاده شد.‏ . این پرسشنامه دارای 6 زیر مقیاس شامل. سرپرستی دانشکده،خدمات اداره آموزش، ‏خدمات کتابخانه،مرکز کامپیوتر، امکانات رفاهی دانشکده، گروه ‏آموزشی مستقر در دانشکده بود.یک سوال نیز رضایت کلی از دانشکده را در یک طیف 10 درجه ای(10 بالاترین ‏رضایت و 0 کمترین رضایت) میسنجید.(0 ‏49.3% )حدود نیمی از نمونه های مورد بررسی رضایت متوسط و 17.6 درصد رضایت بالا‏ از وضعیت ‏دانشکده خود داشتند. بیش از نیمی از نمونه های مورد بررسی(%52.1) نمره کلی 6 را به وضعیت ‏دانشکده خود داده اند.در مجموع نتایج مطالعه حاضر گویای رضایت متوسط و نسبتا مطلوب دانشجویان از خدمات مختلف دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود.

ساعت : 15:15 -  روز  : سه شنبه  - 16 /  11 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :148

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر