رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:24:06 PM 1399 / 04 / 20
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح

نام و نام خانوادگی: خانم منوره احمدی

عنوان پایان نامه:بررسی ارتباط واریته های تک نوکلئوتیدی موجود در ژن اینترلوکین 17Fو 17Aبا استئوآرتریت زانو.

اساتید راهنما و مشاور: دکتر حسن حسنی بافرانی

استاد مشاور:دکتر محمد کریمیان

مکان وزمان ارائه پایان نامه: یکشنبه: 30/10/1397 –سالن طبیب- ساعت 10:30

چکیده پایان نامه:

آسیب های ناشی از استئوآتریت بوسیله انواع سیتوکین ها ، فاکتور های رشد و واسطه های التهابی میانجگری می شود که اهمیت خانواده اینترلوکین 17 در این بیماری به طور فزاینده ای آشکار است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم های رایج ژن های اینترلوکین IL17A(شامل rs2275913) و IL17F(شامل rs2397084و rs763780) با ریسک ابتلا به استئوآرتریت زانو می باشد.

مواد و روش ها:در یک پروژه مورد-شاهدی، 254 شرکت کننده شامل 127 فرد سالم و 127 فرد مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان وارد مطالعه شدند. بعد از جمع آوری نمونه های خون از افراد شرکت کننده در مطالعه، ژنوتایپ نمونه ها در محل پلی مورفیسم های فوق بوسیله روش PCR-RFLPتعیین شد.

یافته ها:آنالیز داده ها نشان داد که ارتباط معناداری بین ژنوتایپ rs2275913-GAبا کاهش ریسک ابتلا استئوآرتریت زانو وجود دارد (OR= 0.57, 95%CI= 0.33-0.97, p= 0.040). اما ژنوتایپ rs763780-AG(OR= 2.29, 95%CI= 1.11 -4.69, p= 0.024) و آللrs763780-Gبا افزایش ریسک ابتلا به استئوآرتریت زانو ارتباط داشت (OR= 2.01, 95%CI =1.09-3.72, p= 0.026). این در حالیست که پلی مورفیسم rs2397084هیچ ارتباط معناداری با ریسک ابتلا به استئوآرتریت زانو نداشت.

نتیجه گیری:بر اساس یافته های فوق rs2275913و rs763780به ترتیب می توانند فاکتور محافظتی و فاکتور خطر برای استئوآرتریت زانو محسوب شوند. بنابراین این پلی مورفیسم ها می توانند بعنوان بیومارکر برای غربالگری افراد مستعد به استئوآرتریت زانو مورد توجه قرار گیرند.

ساعت : 14:46 -  روز  : یکشنبه  - 30 /  10 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :268

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر