رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:27:59 PM 1398 / 06 / 02
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی: دکتر علی ملکی ادیب

عنوان پایان نامه:  بررسی یافته های بالینی و آزمایشگاهی کودکان مبتلا به مونونوکلئوز عفونی بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1393 تا 1395

اساتید راهنما و مشاور: دکتر محمدرضا شریف – دکتر داود خیرخواه – دکتر علیرضا مروجی

مکان و زمان ارائه پایان نامه: بیمارستان شهید بهشتی کاشان طبقه سوم گروه آموزشی اطفال کلاس ابریشم، سه شنبه 29/08/1397 ساعت 12:30

چکیده پایان نامه:

ﻣﻮﻧﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﻮدﻛﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎری در 90 درﺻﺪ ﺑﻴﻤﺎران  وﻳﺮوس اﭘﺸﺘﻴﻦ ﺑﺎر (EBV) می باشد. ﻋﻼﺋــﻢ ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ و آزﻣﺎﻳﺸــﮕﺎﻫﻲ  ﻣﻮﻧﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮز ﻋﻔﻮﻧﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ و در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارزش ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ در ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.هدف ازﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ حاضر ﺑﺮرﺳــﻲ ﻓﺮاواﻧــﻲ ویژگی های جمعیت شناختی، علائم بالینی و آزمایشگاهی بیماران بستری با تشخیص مونونوکلئوز عفونی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال های 1395-1393 بود.

ساعت : 9:58 -  روز  : دو شنبه  - 28 /  8 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :233

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر