رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:28:19 PM 1398 / 06 / 02
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی پژوهشی

عنوان پایان نامه: بررسی نقش سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر میزان بیان گیرنده های Toll- like  2 و4 در ناحیه حاشیه ایسکمی و اثرات محافظتی آنها در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیک

نام استاد راهنما: محمدعلی اطلسی

استاد مشاور: ابولفضل اعظمی طامه

مکان: سالن طبیب دانشکده پزشکی

زمان: دوشنبه 28/8/97 ساعت 5/10صبح

 

چکیده فارسی

عنوان:بررسی نقش سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر میزان بیان گیرنده های Toll- like  2 و4 در ناحیه حاشیه ایسکمی و اثرات محافظتی آنها در مدل حیوانی سکته مغزی ایسکمیک

سابقه و هدف: سکته مغزی عامل عمده مرگ و ناتوانیدائمی است. سلول های بنیادی مزانشیمی(MSCs)با مهار التهاب در سکته مغزی اثر حفاظتی دارند.گیرنده های شبه Toll(TLRs)  درالتهاب نقش دارند. دراین مطالعه اثر MSCها بر بیان  TLR  ها به عنوان مکانیسم احتمالی اثرات حفاظتی آن در مدل حیوانی سکته بررسی شد.                                                  

روش تحقیق: MSCها از مغز استخوان رت استخراج و درآزمایشگاه تکثیر شدند. 60  عدد رت در 5 گروه تقسیم شدند در 4 گروه مدل ایسکمی مغزی با بستن موقت شریان مغزی میانی ایجاد شد. که به دوگروه  MSCs  ودوگروه سالین  تزریق شد. و هرکدام  24 یا 72 ساعت خونرسانی مجدد شدند وگروه شم فقط جراحی شدند. سپسبیان ژن فاکتورهای التهابی  و TLRهای 2و4 در حاشیه ایسکمی با روش Real time PCRبررسی شد. سلول های بیان کننده این TLRها نیز با روش ایمونوهیستوشیمی  (IHC)بررسی شدند.

یافته ها: بیان همه ژنهای فوق بعد از ایسکمیافزایش یافت (P<0.001). تجویز MSCها باعث کاهش معنی دار بیان  ژن های  IL-1β  24 (P= 0.036) و 72 ساعت (P=0.008) و IL-6، 24 (P= 0.042) و 72 ساعت (P= 0.021) وTNFα 72 ساعت (P= 0.034) پس از ایسکمی شد. همچنین میزان بیان ژن TLR2(P= 0.006)وTLR4(P= 0.038)  72 ساعت پس از تجویز MSCها کاهش داشت. نتایج IHCافزایش سلول های بیان کنندهTLRها را 24ساعتپس از ایسکمی نشان داد(P<0.001) و MSCها پس از 72 ساعت میزان بیان TLR2(P= 0.004) و TLR4(P= 0.007)  را کاهش دادند.

نتیجه گیری: اثرات محافظتی MSCها در سکته مغزی ایسکمیک ناشی از ویژگی های تعدیل سیستم ایمنی بوده و احتمالا تغییر در میزان بیان TLRهای2و4 و کاهش تولید فاکتورهای التهابی یکی از مکانیسم های این احتمالی اثرات  می باشد.

ساعت : 9:51 -  روز  : دو شنبه  - 28 /  8 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :220

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر