رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:36:06 PM 1398 / 04 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی: زهرا شیاسی

عنوان پایان نامه:  همبستگیMortality Rate  دوابزارAPACHE IVو  SAPS IIدرپیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه دربیمارستان بهشتی کاشان از مهر1396 تا مهر 1397

اساتید راهنما و مشاور: خانم دکتر منصوره مومن هروی،آقای دکتر حسن افضلی،آقای مهندس سید غلامعباس موسوی

مکان و زمان ارائه پایان نامه: سه شنبه 24/7/97 ساعت 11:30 گروه عفونی

چکیده پایان نامه:

این مطالعه مقطعی بر روی 100 نفر از بیمارانی که در  سال 96 در واحدهای مراقبت ویژه در بیمارستان بهشتی کاشان بستری شده بودند انجام شد.میزان مرگ در بین بیماران مورد مطالعه 11 درصد ومیزان مرگ و میر پیش بینی شده در معیار APACHEو SAPSبه ترتیب 39/35 % و 88/36 % بود. همبستگی و ارتباط معناداربین مرگ و میر APACHEبا SAPS و نمرات APACHEبا SAPSوجود داشت (P<0/05). افراد با پیش آگهی مرگ دارای سن و طول مدت بستری بیشتری بودند.از هر دو ابزار IV APACHE وII SAPS برای پیش بینی میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه کشور میتوان استفاده کرد اماIV APACHE ابزار موثرتر و مفیدتری در این زمینه است.

ساعت : 10:41 -  روز  : دو شنبه  - 23 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :136

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر