رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:30:12 PM 1400 / 07 / 01
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی: سیدمحسن ساداتی نژاد

عنوان پایان نامه: تاثیر بسته آموزش جنسی حین ترخیص» روی دانش وکیفیت زندگی جنسی بیماران  پس از CABGو PTCA

استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا فرخیان،  آقای دکتر محسن تقدسی

 مشاورآمار:

آقای مهندس سیدغلامعباس موسوی

مکان و زمان ارائه پایان نامه: یکشنبه 97/7/22 ساعت 11، سالن طبیب دانشکده پزشکی

چکیده:

مقدمه: اختلالات جنسی از مشکلات شایع در بیماران قلبی است که می­تواند سبب مشکلات خانوادگی و افت کیفیت زندگی شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بسته آموزشی بر روی دانش و کیفیت زندگی جنسی بیماران پس از PTCA,CABGدر بیمارستان شهید بهشتی کاشان  طی نیمه اول سال ۱۳۹۷انجام شد.

مواد و روش: مطالعه به روش مداخله ای شاهد دار تصادفی شده انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی جنسی آبراهام، دانش جنسیYi-Hung  و افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-21) می باشد که حین ترخیص و یکبار دو ماه پس از ترخیص تکمیل شد.روایی و پایایی پرسشنامه ها در ایران بررسی و موردتایید قرار گرفته است. سپس داده ها با نرم افزارSPSS 16  مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته ها: مطالعه حاضر روی ۷۱ نفر  در دو گروه مداخله، ۲۷ نفر(79.4% ) آقا و ۷ نفر(20.6%) خانم و در گروه کنترل، ۲۷ نفر(73% ) آقا و ۱۰ نفر(27%) خانم بودند که به لحاظ آماری تفاوتی ایجاد نمی کند. میانگین نمرات دانش جنسی و کیفیت زندگی جنسی حین ترخیص و دو ماه بعد ترخیص در دو گروه معنادار شد (P = 0.001). میانگین تغییرات نمره  اضطراب در دو گروه معنا دار بود (P = 0.017).

نتیجه گیری: مشاوره جنسی در بهبود نمره دانش و کیفیت زندگی جنسی در بیماران پس از CABGو PTCAموثر می باشد. همچنین می تواند منجر به کاهش اضطراب بیماران پس از ترخیص شود لذا مشاوره جنسی میتواند در بهبود دانش و کیفیت جنسی بیماران بعد از درمان های تهاجمی به توان بخشی بیماران کمک کند.


 

ساعت : 15:12 -  روز  : چهار شنبه  - 18 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :377

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر