رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:21:08 PM 1399 / 03 / 17
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی:عاطفه رضوانی

عنوان پایان نامه: ارزیابی محیط بالینی بر اساس مدل DREEMاز دیدگاه دستیاران ، کارورزان و کارآموزان پزشکی بیمارستان شهید بهشتی کاشان در نیمه اول سال 1397

استادراهنما:دکترمحمدرضاشریف

استادمشاور:دکترحسیناکبری- مریمیاوری

مکان و زمان ارائه:دوشنبه 16/7/97 ساعت 11:30 دانشکده پزشکی تالار طبیب

چکیده:

مقدمه: استفاده از الگـویDREEM بـه عنـوان ابـزار تشخیصـی بـرای بررسی مشکلات درسی و نیز اثر بخشی تغییر در آموزش و شناسایی تفاوت محیط واقعی با محیط مطلوب بکـار مـیرود. ایـن ابـزار فضـای محیط آموزشی و یادگیری را اندازه میگیرد. هدف از این مطالعه، بررسی نظرات دستیاران،کارورزان و کارآموزان در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در مورد محیط آموزشی بود.

روش کار: این پژوهش توصیفی- مقطعی با استفاده از پرسشنامه  DREEMشامل 50 سؤال به صورت فهرست درجهبندی شده پنج گزینهای در پنج حیطه ادراک دانشجو از یادگیری، استادان، جو آموزشی، توانایی علمی و شرایط اجتماعی خود و در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشان صورت گرفت. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار آماریSPSS  و آزمونهایANOVA و t test استفاده شد.

نتایج : در مطالعه حاضر ، 143 نفر مورد ارزیابی قرار گرفتند که شامل 80 زن و 63 نفر مرد با میانگین سنی  56/3 ±04/27 سال بودند.در بین سطوح مختلف مدل DREEM،ادراک دانشجو از شرایط اجتماعی بالاترین و ادراک دانشجو از استاد کمترین میانگین را داشته است. درک دانشجویان از محیط آموزشی در تمامی حیطه ها نامطلوب بود.. از نظر سن ، مقطع تحصیلی و سال دستیاری در هیچ یک از 5 حیطه ارزیابی محیط بالینی تفاوتی بین گروههای مورد مطالعه دیده نشد(05/0<P). از نظر جنسیت ، حیطه های ادراک دانشجو از استاد ، جو آموزشی خود و همچنین بررسی کل حیطه ها دارای اختلاف معنادار (05/0>P) و حیطه های ادراک دانشجو از توانایی علمی و شرایط اجتماعی خود فاقد اختلاف معناداری بودند(05/0<P).

نتیجه گیری : محیط آموزشی بخشهای بالینی در دانشگاه در تمام حیطه ها نامطلوب ارزیابی شد. بنابراین توجه بیشتر استادان به رعایت اصول طراحی آموزشـی و ایجـاد فضـای مناسـب آموزشـی بـه منظـور یادگیری بهتر دانشجو، ضروری است. از الگویDREEM برای پایش و سنجش اصلاح و تغییر در برنامه میتوان استفاده کرد.

کلید واژه ها: مدلDREEM ،ارزیابی، دستیاران، کارورزان، کارآموزان

 

ساعت : 11:56 -  روز  : یکشنبه  - 15 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :252

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر