رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:28:12 PM 1399 / 03 / 17
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی: سید وحید ذبیحی حسینی
عنوان پایان نامه: بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی ، دستیاران ، کارورزان و کارآموزان در مورد کیفیت خدمات آموزشی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان بر مبنای مدل سروکوال
استاد راهنما: دکتر محمدرضا شریف
استاد مشاور: دکتر حسین اکبری- مریم یاوری
مکان و زمان ارائه:دوشنبه 16/7/97 ساعت 11 دانشکده پزشکی تالار طبیب

 

چکیده:
زمینه و هدف: ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی یکی از مهمترین اقدامات در راستای ارتقای کیفیت این خدمات میباشد. در صورتی که به بعد کیفی خدمات آموزشی توجه نشود، شاهد افت محسوس تحصیلی و کاهش خلاقیت در بین فراگیران خواهیم بود. از این رو، یکی از گامهای اساسی در ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی، ارزیابی کیفیت خدمات از دید افراد استفاده کننده است. این مطالعه با هدف تعیین کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه اعضای هیئت علمی ، دستیاران ، کارورزان و کارآموزان بر اساس مدل سروکوال (SERVQUAL) انجام شد.
روش کار: در مطالعه مقطعی حاضر 80 نفر در بیمارستان آموزشی شهید بهشتی کاشان به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سنجش کیفیت آموزشی بر اساس مدل تحلیل شکاف SERVQUAL بود. این ابزار در پنج بعد (قابلیت اطمینان خدمات، پاسخگویی، اعتماد و تضمین، همدلی، فیزیکی و ملموس) به مقایسه ادراک و انتظارات افراد از کیفیت خدمات آموزشی می پردازد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای تی تست و آنوا مورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: بین ادراک و انتظارات از کیفیت خدمات آموزشی در هر پنج بعد خدمات شکاف منفی وجود دارد؛ به طوری که بیشترین میزان شکاف مربوط به بعد قابلیت اطمینان(92/2-)و کمترین میزان شکاف مربوط به بعد خدمات پاسخ گویی(84/1-) بود.

 

ساعت : 11:54 -  روز  : یکشنبه  - 15 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :211

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر