رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:50:31 AM 1398 / 03 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی : دکتر سیده بنت الهدی تقوی
عنوان پایان نامه: بررسی تاثیر آموزش نسخه نویسی بر دانش و نگرش  کارورزان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در بیماریهای شایع سرپایی گوارش
اساتید راهنما و مشاور :
جناب آقای دکتر سیدمحسن رضوی زاده
سرکار خانم دکتر منصوره مومن هروی
جناب آقای دکتر سید علیرضا مروجی
مکان و زمان ارائه پایان نامه:  آمفی تئاتر بیمارستان شهید بهشتی -15/7/97 -ساعت 12:30
چکیده :
زمینه و هدف: یادگیری تجویز منطقی دارو یک کلید مهم در آموزش پزشکی است .هدف این مطالعه  نیاز سنجی ،طراحی و آموزش کاربردی درفارماکولوژی بالینی بیماریهای شایع گوارش وبررسی تاثیر آن در دانش و نگرش اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود.
روش کار: این مطالعه تجربی روی 100 کارورز در بیمارستان بهشتی کاشان در سال 96  انجام شد. اولین مرحله با نیاز سنجی و پیش آزمون انجام شد با توجه به سطح پایین آگاهی و مهارت اینترنها در مورد داروهای گوارش یک دوره 6 جلسه ای بر اساس اهداف آموزشی و عینی برگزار شد سخنرانی و نمایش اشکال دارو استراتژی آموزش تعیین شد .از کل کلاسها فیلمبرداری شد . در انتهای دوره نظرات اینترنها راجع به میزان رضایت آنها از دوره و تاثیر آن در افزایش آگاهی و نگرش آنها پرسیده و پس آزمون انجام شد. نمرات اینترنها و نظرات آنها وارد نرم افزار SPSS شد و موردتجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. در تحلیل داده‌ها از آزمون paired t test یا معادل ناپارامتری آن (ویلکاکسون) استفاده شد.
 نتایج: میانگین نمره اینترنها در مورد کلیه داروهای گوارش بعد از مداخله بیش از قبل مداخله بود و با توجه به P valu<0.001 این ارتباط از نظر آماری معنادار بود نتایج نیاز سنجی حاکی از آگاهی کم اینترنها و نیاز زیاد آنها در مورد فارماکولوژی بالینی گوارش بود و نتایج نظر سنجی وآزمون نهایی بیانگر افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان و رضایتمندی آنها از این دوره بود.
نتیجه گیری: نتایج نیاز سنجی حاکی از آگاهی کم اینترنها و نیاز زیاد آنها در مورد فارماکولوژی بالینی گوارش بود و نتایج نظر سنجی وآزمون نهایی بیانگر افزایش آگاهی و نگرش دانشجویان و رضایتمندی آنها از این دوره بود.آموزش فارماکولوژی بالینی در همه گروههای آموزشی به نظر می آید برای پیشرفت توانمندی دانش آموختگان به منظور تجویز منطقی دارو ضروری باشد.
 

ساعت : 14:29 -  روز  : شنبه  - 14 /  7 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :98

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر