رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:33:21 AM 1398 / 01 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیهوشی

نام و نام خانوادگی :دکتر حامد پهلوانی

عنوان پایان نامه :مقایسه اثر دکسمدتومیدین وریدی و اینتراتکال بر لرز حوالی عمل جراحی پس از بی حسی اسپاینال

اساتید راهنما و مشاور :جناب آقای دکتر سید محمدرضا رضوی­زاده، جناب آقای دکتر سید علیرضا مروجی

زمان و مکان ارائه پایان نامه :روز شنبه 12/03/1397 ، ساعت 12:30 ، دانشکده پزشکی، سالن طبیب

چکیده پایان نامه :

مقدمه: لرز حرکات مکرر غیرارادی عضلات اسکلتی است که در تعداد زیادی از بیماران تحت بی حسی اسپاینال رخ می دهد و سبب افزایش بروز عوارض مرتبط با جراحی در بیماران میشود. لذا یافتن راه درمان این عارضه امری ضروری است. بنابراین هدف از این مطالعه مقایسه اثر دکسمدتومیدین وریدی و اینتراتکال بر لرز حوالی عمل جراحی پس از بی حسی اسپاینال میباشد.

مواد و روش:این مطالعه بر روی 150 بیمار کاندید بی حسی اسپاینال انجام گرفت (50 نفر در گروه دکسمدتومیدین وریدی، 50 نفر در گروه دکسمدتومیدین اینتراتکال و 50 نفر در گروه کنترل). بیماران به صورت تصادفی در سه گروه قرار گرفتند و داروهای مورد نظر حین بی حسی اسپاینال تجویز شد و لرز، علائم حیاتی و عوارض در بیماران ثبت شد. آزمونهای کای اسکویر و ANOVAجهت مقایسه داده ها استفاده شد.

یافته ها: نتایج مطالعه ما نشان داد که اثر ضد لرز و عوارض روش اینتراتکال مشابه و نزدیک به روش وریدی بدست آمد (روش وریدی کمترین لرز و گروه کنترل دارای بیشترین لرز بود)، و در عین حال تغییرات همودینامیک با ثبات­تر و دمای مرکزی بالاتر نسبت به روش وریدی و گروه کنترل ایجاد کرد. (P<0.05)

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که میتوان در بیماران از دکسمدتومیدین اینتراتکال همراه با داروی بی حسی در روش بیهوشی اسپاینال جهت پیش گیری از بروز لرز حین و بعد از عمل جراحی استفاده کرد.

ساعت : 10:48 -  روز  : پنج شنبه  - 10 /  3 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :189

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر