رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:51:43 AM 1398 / 03 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی

نام و نام  خانوادگی: سید رضا موسوی

عنوان  پایان نامه: بررسی  ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین درتشخیص اتیولوژی تب با علت ناشناخته

اساتید راهنما و مشاور: خانم دکتر بتول زمانی، آقای دکتر حمیدرضا گیلاسی

مکان و زمان ارایه پایان نامه: روز شنبه12/3/97 ساعت 11:45سالن دکتر طبیب

چکیده پایان نامه :

عنوان :  بررسی  ارزش تشخیصی سطح سرمی پروکلسی تونین درتشخیص اتیولوژی تب با علت ناشناخته

 

سابقه و هدف :تب با منشا ناشناخته FUO) )یکی از موضوعات مهم در طب می باشد که علل آن متفاوت و شامل علل عفونی ، بدخیمی و بیماری های کلاژن واسکولار می باشد. پروکلسی تونین ، یک مارکر کمک کننده در تشخیص عفونت هاست که اخیرا شناسایی شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی ارزش تشخیصی پروکلسی تونین در افتراق علل تب ناشناخته (FUO) طراحی شده است.

روش ها :این مطالعه با طراحی مقطعی آینده نگر در افراد FUOمراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان صورت گرفته است. یافته های بالینی ، معاینات فیزیکی و تست های آزمایشگاهی و تشخیص نهایی بیماران در پرسش نامه ثبت ، سپس اطلاعات وارد نرم افزار SPSS16  شده و از تست های آماری تی تست و آنوا برای تحلیل اطلاعات استفاده شد.

یافته ها : این مطالعه بر روی210 بیمار تب با منشا ناشناخته با سن بالای 12 سال صورت گرفت که تعداد  101 نفر (% 1/48) مرد و  109 نفر (%9/51) زن بودند. علت FUOدر 7/45 %  عفونی ،7/26 %  نئوپلاسم ، 2/16 % بیماری کلاژن وسکولار و 4/11 % علل ناشناختهبوده است. میانگین سطح سرمی پروکلسی تونین  در این سه گروه به ترتیب 42/5 ±59/2 و  28/1±89/0  و  74/0±5/0 بود. میانگین سطح سرمی پروکلسی تونین در تشخیص های با منشا عفونی بیشتر از دو گروه دیگر بود.نقطه برش برای سطح سرمی پروکلسی تونین 1نانوگرم در میلی لیتربود. سطح سرمی پروکلسی تونین با جنس(001/0>p ) بیماران ارتباط معنی دار داشت ولی با سابقه مصرف آنتی بیوتیک(153/0=p )، سابقه مصرف استروئید(858/0=p )، سابقه بستری اخیر(489/0=p)، تظاهرات بالینی(138/0=p )، معاینات بالینی(757/0=p)، آزمایشات روماتولوژیک(992/0=p )ارتباط معنی دار مشاهده نشد.

نتیجه گیری :براساس این مطالعه سطحسرمی پروکلسی تونین در افتراق علل عفونی FUO از علل غیر عفونی (نئوپلاسم و بیماری های عروقی کلاژن) موثر است و نقطه برش 1 نانوگرم در میلی لیتر کمک کننده است.

ساعت : 10:19 -  روز  : پنج شنبه  - 10 /  3 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :205

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر