رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:02:44 PM 1399 / 03 / 13
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام: عماد خان احمد

عنوان: بررسی مقایسه اثر دکسمدتومیدین با سولفات منیزیم در کنترل تغییرات همودینامیک بیماران تحت کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

استاد راهنما: دکتر مهدی رجبی

اساتید مشاور:دکتر مهرداد مهدیان - دکتر حسین اکبری        

زمان: یک شنبه  2/2/1396   ساعت 12:30 تالار طبیب

چکیده

سابقه و هدف : ظهور جراحی های لاپاروسکوپیک به بیمار و جراح کمک کرده است؛ با این حال ایجاد نوموپریتوئن طی جراحی، منجر به ایجاد اختلالات همودینامیک در بیمار میشود. اثرات مثبت داروهای گوناگونی در جهت کاهش تاثیرات منفی پنوموپریتوئن گزارش شده است. در این مطالعه، اثربخشی دکسمدتومیدین و سولفات منیزیم بر پاسخهای همودینامیکی در طی کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی مقایسه شد.

روش ها : این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور بود که بر روی 61 بیمار انجام شد. آنها به صورت تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل (C) انفوزیون سالین، گروه  دکسمدتومیدین (D) 1 میکروگرم در کیلوگرم و سپس5/0 میکروگرم بر کیلوگرم بر ساعت دکسمدتومیدین و گروه سولفات منیزیم (M) 2 گرم و سپس 9/0 میلی گرم در کیلوگرم در ساعت سولفات منیزیم دریافت کردند. ضربان قلب ، فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و فشار متوسط شریانی در زمان های قبل از پیش دارو ، بعد از پیش دارو ، پس از القا، بعد از لوله گذاری، بعد از پنوموپریتوئن در فواصل 10 دقیقه و پس از اکستوباسیون ثبت شد .

یافته ها : در گروه دکسمدتومیدین،  کاهش قابل توجهی در ضربان قلب در زمان های بعد از پیش دارو، اینداکشن، اینتوباسیون و پس از اکستوباسیون و میزان فشار خون سیستولیک و فشار متوسط شریانی پس از  اکستوباسیون وجود داشت (p <0 / 05)

نتیجه گیری : تزریق دکسمدتومیدین به طور موثر باعث کاهش پاسخ استرسی همودینامیک در طی عمل جراحی لاپاروسکوپیک می شود. دکسمدتومیدین موثرتر از سولفات منیزیم جهت کاهش واکنش همودینامیک به پنوموپیتوئن در کوله سیستکتومی لاپاروسکوپی انتخابی پس از اکستوباسیون موثر است.

 

ساعت : 12:23 -  روز  : چهار شنبه  - 29 /  1 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :261

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر