رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:08:05 PM 1399 / 03 / 13
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام:  محمدحسن اسلامی شهرضایی

عنوان: مقایسه‌ی فراوانی علائم افسردگی پس از زایمان بین زنان ترم و پره‌ترم  زایمان کننده در بیمارستان‌های شهید بهشتی و شبیه‌خوانی کاشان از مهرماه سال 95 تا مهرماه سال 96

اساتید راهنما: دکتر منصوره صمیمی  دکتر زهرا سپهرمنش

استاد مشاورآماری: دکتر حمیدرضا گیلاسی

زمان: یک شنبه  2/2/96  ساعت 13:30 تالار طبیب

چکیده:

سابقه و هدف: اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﭘﺲ از زاﻳﻤﺎن ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل زاﻳﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﺪی ﺑﺮای مادر، ﻛـﻮدک و ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ اﺧﺘﻼل را 5 ﺗﺎ 40 درﺻﺪ ﮔﺰارش  ﻛﺮده اﻧﺪ . در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺘﻔـﺎوﺗﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ . ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ مقایسه‌ی فراوانی علائم افسردگی پس از زایمان بین زنان ترم و پره‌ترم زایمان کننده در بیمارستان‌های شهید بهشتی و شبیه‌خوانی کاشان از مهرماه سال 95 تا مهرماه سال 96 بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه، زنان ترم و پره‌ترمی که از مهر 95 تا مهر 96 در بیمارستان‌های شهید بهشتی و شبیه‌خوانی زایمان کرده‌اند و 2-4 هفته از زایمانشان می گذشت و در صورت تمایل و در صورت عدم درمان فعلی با داروهای ضدافسردگی پس از زایمان، وارد پژوهش کردیم. ابزار گردآوری داده در این مطالعه شامل یک پرسش‌نامه‌ی دوبخشی شامل پرسش‌نامه‌ی استاندارد ادینبورگ و پرسش‌نامه‌ی اطلاعات افراد بود. پرسش‌نامه اطلاعات افراد شامل بخش‌های سن مادر، سن حاملگی هنگام زایمان، چندمین هفته‌ی بعد از زایمان، تعداد زایمان‌های قبلی، وزن نوزاد متولد شده و نحوه‌ی زایمان (طبیعی یا سزارین) بود. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS-16مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون های t-test، کای اسکوئر و من ویتنی یو استفاده گردید. برای تحلیل چند متغیره از رگرسیون لجستیک استفاده گردید. سطح معنا داری نیز P<0/05در نظر گرفته شد.

نتایج:80 زن با زایمان ترم و 80 زن با زایمان پره ترم مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی مادر در گروه ترم ، 54/6 ± 52/27 سال و در گروه پره ترم 35/6 ± 46/26  سال بود که از لحاظ آماری معنادار نبود (299/0p=). میانگین سن حاملگی در گروه ترم ، 50/1 ± 92/38 هفته و در گروه پره ترم 19/1 ± 37/34 هفته بود که از لحاظ آماری معنادار بود (001/0>p). فراوانی افسردگی پس از زایمان در گروه ترم و پره ترم به ترتیب 2/61% و 2/86% بود (001/0>p). فراوانی افسردگی پس از زایمان در زنان بیشتر از 30 سال از دو گروه سنی دیگر بیشتر بوده است (001/0>p). فراوانی افسردگی پس از زایمان در زنان با سن حاملگی 37-35 هفته بیشتر بیشتر بوده است (001/0>p).

نتیجه گیری:فراوانی افسردگی پس از زایمان در مادران با زایمان پره ترم نسبت به ترم بیشتر است. همچنین پایین بودن سن حاملگی و بالا بودن سن مادر، میزان افسردگی پس از زایمان را افزایش می دهد.

ساعت : 12:22 -  روز  : چهار شنبه  - 29 /  1 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :239

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر