رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:55:51 PM 1398 / 01 / 03
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی :صادق داورپناه       

عنوان پایان نامه: بررسی فراوانی افسردگی واضطراب در زنان نابارور مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سالهای  96-1395

اساتیدراهنما ومشاور: خانم دکتر زهرا سپهرمنش- خانم دکترزهرا واحدپور  -آقای دکتراکبری

مکان  و زمان  ارائه پایان نامه: روز چهارشنبه  ساعت 12:30درتاریخ 22/11/97   ّسالن طبیب

چکیده پایان نامه :این مطالعه بصورت مقطعی بروی 213نفر زن نابارور مراجعه کننده به درمانگاه شهید بهشتی کاشان انجام شد. پس ازکسب رضایت اگاهانه ازشرکت کننده گان پرسشنامه های افسردگی واصضراب بک به ایشان جهت تکمیل تحویل داده شد. پس ازجمع اوری دادها داده ها وارد نرم افزار  SPSS V16شد وبرحسب

نقطه برش پرسشنامه درصد و فرا وانی  افسردگی واضطراب برحسب متغیرها محاسبه  شدو با استفاده از ازمونهای اماری کای –اسکورو دقیق فیشر نمرات اضطراب وافسردگی مقایسه شد.

ساعت : 12:14 -  روز  : دو شنبه  - 20 /  1 / 1397 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :155

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر