رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:03:33 AM 1397 / 09 / 22
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نام و نام خانوادگی: اسحاق ارمغانی

عنوان پایان نامه: مقایسه دو روش مکانیکی و استفاده از الکل برای برداشتن اپی تلیوم قرنیه در عمل فتورفراکتیوکراتکتومی(PRK)

استاد راهنما: دکتر حسن فرجی پور

استاد مشاور: دکتر سید علیرضا مروجی

زمان و مکان ارائه پایان نامه:    چهارشنبه    16/12/1396      ساعت 12:45        سالن طبیب

چکیده پایان نامه: کراتکتومی فتورفراکتیو (PRK)یک روش جراحی رفراکتیو از طریق تراش سطحی قرنیه با قدمت طولانی در تصحیح میوپی و هایپروپی و میوپیک آستیگماتیسم می باشد. تکنیک های مختلفی جهت دبریدمان اپیتلیوم مورد استفاده قرار گرفته است؛ روش های مکانیکی، استفاده از الکل، استفاده از لیزر، و وسایلی مانند Rotating brushاز این جمله است.اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﻋﻮارض دﺑﺮﻳﺪﻣﺎن اپی تلیوم ﻗﺮﻧﻴﻪ به دو روش ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و اﻟﻜﻠﻲ در ﻋﻤﻞ ﻛﺮاﺗﻜﺘﻮﻣﻲ ﻓﺘﻮرﻓﺮاﻛﺘﻴﻮ (PRK) در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻴﻮپ و ﻣﻴﻮﭘﻴﻚ آﺳﺘﻴﮕﻤﺎﺗﻴﺴﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. در مجموع 100 بیمار در گروه با روش الکلی و 100 بیمار در گروه با روش مکانیکی قرار گرفتند و نتایج و عوارض در پایان هفته اول و پایان ماه 1و 6 مورد بررسی قرار گرفتند که با توجه به این مطالعه ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﭘﻲ تلیوم ﺑﺎ الکل 20 درصد ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺮﻳﻊ و ﻛﻢ ﺧﻄﺮ و کم عارضه برای انجام PRKاﺳﺖ.

ساعت : 14:21 -  روز  : دو شنبه  - 14 /  12 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :191

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر