رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:13:27 AM 1397 / 10 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی

نام و نام خانوادگی : حمید رشتبری دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

عنوان پایان نامه: مطالعه  اثر حفاظتی بربرین بر روند اسپرماتوژنز و میزان پارامترهای استرس اکسیداتیو و بیان ژن و پروتئین های  GDNF  وgfrα1  درواریکوسل  تجربی

 اساتید راهنما و مشاور: دکتر حسن حسنی بافرانی، دکتر مزدک رازی

مکان و زمان ارائه پایان نامه: روز چهار شنبه 11/11/96 ریال، ساعت 11 صبح سالن طبیب

 چکیده پایان نامه:  واریکوسل به اتساع و خمیدگی غیر طبیعی ورید­های شبکه پامپینی فورمPampiniform plexus)) در داخل طناب اسپرماتیک اطلاق می­شود. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ، ﮐﻪ وارﯾﮑﻮﺳﻞ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺪوﮐﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﯿﻀﻪ روﻧﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و اﺳﭙﺮﻣﯿﻮژﻧﺰ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ، در این راستا ،دسته ای از ژن ها  ازقبیل   GDNFوgfrα1که در فرآیندباز نوسازی (Self-Renewal  )سلول های اسپرماتوگونی پایه به شکل سلسله وار دخالت دارند.

مضافا این که ،بیماری واریکوسل با استرس اکسیدانی و کاهش کیفیت اسپرم در ارتباط بوده و با توجه به این علت ،مهار استرس اکسیدانی و التهاب، بواسطه ی ترکیبات بالقوه آنتی اکسیدان و ضد التهاب اهمیت دو چندانی به خود می گیرد.

ساعت : 12:33 -  روز  : دو شنبه  - 9 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :215

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر