رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:48:32 AM 1398 / 07 / 24
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی

عنوان پایان نامه:بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در علایم وسواس فکری و عملی، افسردگی، نشخوار فکری و انعطاف پذیری روانشناختی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی

اساتید راهنما و مشاور:دکتر مراد رسولی آزاد، دکترفاطمه قریشی و دکتر حسین اکبری

مکان و زمان ارائه پایان نامه: شنبه 25 آذر 1396 ساعت 12:30/ دانشکده پزشکی، سالن طبیب

چکیده پایان نامه:

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده با دو گروه مداخله (گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT-Gهمراه باSSRIs ) و گروه کنترل (مصرف SSRIs) می باشد. ارزیابی های تشخیصی اولیه با استفاده از مصاحبه بالینی توسط روانپزشکان دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. داده های آماری از طریق فرم اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس خود گزارشی شدت وسواس فکری و عملی ییل براون، مقیاس پاسخ های نشخواری و پرسشنامه پذیرش و عمل در سه مرحله پیش ازمون، پس ازمون و پیگیری توسط 32 فرد مبتلا به وسواس تکمیل شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از ازمون کلموگروف اسمیرنف، تست لون، کای اسکوئر، ازمون تی و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر انجام شد.

نتایج کاهش معنادار شدت وسواس فکری و عملی و افزایش معنادار انعطاف پذیری روانشناختی را در گروه ACT-Gنشان داد. کاهش نشخوار فکری گرایش به معناداری داشت بطوریکه کاهش نمرات برای زیر مقیاس انعکاس معنادار بود. اگرچه کاهش افسردگی در هر دو شرایط درمانی قابل توجه بود ولی تفاوت معناداری در بهبود افسردگی مشاهده نشد، با این حال کاهش شدت افسردگی در گروه مداخله تا حد کمی بیشتر بود.

در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد انعطاف پذیری روانشناختی عمده ترین آماج درمانی برای مبتلایان به OCDاست. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند روشی برای ارتقا خدمات درمانی بیماران OCDدر کنار مصرف SSRIsباشد.

اختلال وسواس فکری و عملی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، داروهای بازدارنده بازجذب سروتونین، افسردگی، نشخوار فکری، انعطاف پذیری روانشناختی

ساعت : 12:38 -  روز  : سه شنبه  - 21 /  9 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :326

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر