رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:52:43 AM 1398 / 07 / 24
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکتر حامد حداد کاشانی

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی سلولی مولکولی

عنوان پایان نامه: بررسی بیان سطحی پروتئین نوترکیبLysK-CHAPدر باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس و تاثیرآن بر روی عفونت جلدی ناشی از استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین درموش Balb/c

استاد راهنما: دکتررضوان منیری

مکان و زمان ارائه پایان نامه:یکشنبه، 5/9/1396، ساعت 12.30 دقیقه، سالن طبیب

چکیده پایان نامه: پروتئین نوترکیب کاتالیتیک CHAP  مشتق شده از اندولایزین LysKقادر است گونه های مختلف باکتری های استافیلوکوکی را لیز کند. هدف از این مطالعه کلون و بیان  CHAPنوترکیب و همچنین تعیین بیان سطحی پروتئین مورد نظر بر سطح سلول باکتری پروبیوتیک لاکتوکوکوس لاکتیس می باشد. تعیین فعالیت ضد باکتریایی اندولایزین در محیط Invitroو Invivoاز اهداف دیگر این مطالعه می باشد. در مطالعه حاضر پروتئین نوترکیب CHAPدر سطح باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس و از طریق آنکور LPXTGبا موفقیت بیان شد(6/29 کیلو دالتون). تایید بیان پروتئین با روش ایمونوفلورسنت انجام شد. آزمون های دیسک دیفیوژن و Time killبه خوبی کارایی آنتی باکتریال سوسپانسیون لاکتوکوکوس لاکتیس بیان شده در سطح سلولی را نشان داد به طوری که میزان تراکم باکتریایی نزدیک به 3 logکاهش یافت. در آزمایشات مدل حیوانی نیز سوسپانسیون باکتریایی نوترکیب علیه باکتری استافیلوکوکوس مقاوم به متیسیلین تاثیر مهاری معنی داری در مقایسه با آنتی بیوتیک ونکومایسین نشان داد. و زخم عفونی موش هایی که داروی نوترکیب را دریافت کرده بودند به سرعت بهبودیافت و هیچ گونه باکتری استافیلوکوکی قابلیت رشد پیدا نکرد. در ادامه کار پروتئین نوترکیب را خالص کرده و پس از تایید محلول بودن محتوی پروتئینی CHAPبه وسیله SDS-PAGEو تایید بیان آن با وسترن بلات، پروتئین مورد نظر با کمک ستون های نیکل سفارز به میزان مطلوبی) 12  میلی­گرم در لیتر(  تخلیص گردید. فعالیت های آنتی باکتریال CHAP  خالص شده در غلظت های مختلف تایید شد و حداقل غلظت فعال اندولایزین 1 μg/mLبه دست آمد.همچنین  CHAP  با ونکومایسین نسبت به یکدیگر اثر سینرژیستیک نشان دادند. که این فعالیت با آزمون چکربورد تایید شد (ΣFIC < 0/5).بر اساس نتایج به دست آمده، پروتئینCHAP نوترکیب بیان شده در سطح سلول باکتریایی لاکتوکوکوس لاکتیس فعالیت آنتی باکتریال معنی داری علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین در شرایط آزمایشگاهی و مدل حیوانی نشان داد. که می تواند به عنوان یک اندولایزین جدید و به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک های معمول مورد توجه قرار گیرد.

ساعت : 14:13 -  روز  : چهار شنبه  - 1 /  9 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :391

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر