رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:05:08 AM 1397 / 07 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

عنوان: بررسی میزان تغییرات شاخص های میکروسکوپی اسپکولار پس از انجام کراتکتومی فوتورفراکتیو در بیماران نزدیک بین مراجعه کننده به بیمارستان متینی شهرستان کاشان درسال 1395

اساتید مشاور و راهنما:جناب آقای دکتر حسن فرجی پور،آقای دکتر حمیدرضا صابری، آقای مهندس غلامعباس موسوی

مکان و زمان ارائه پایان نامه: سالن طبیب، روز شنبه 4/9/96 ساعت 11:30

چکیده: مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان تغییرات شاخص های میکروسکوپی اسپکولار پس از انجام کراتکتومی فوتورفراکتیو در بیماران نزدیک بین مراجعه کننده به بیمارستان متینی شهرستان کاشان در سال 1395 انجام گردید. بعد از انجام عمل PRKو اندازه گیری شاخص های میکروسکوپی اسپکولار قبل از عمل، یک ماه و سه ماه پس از آن، تغییرات معناداری از لحاظ آماری در شاخص های میکروسکوپی اسپکولار مشاهده گردید. دانسیته سلول های اندوتلیال(CD)یک ماه بعد از عمل به طور میانگین 55.180±116.627 Cell/mm2- و سه ماه بعد از عمل به طور متوسط-28.990±107.666  Cell/mm2کاهش داشتهکه از نظر آماری معنی دار بوده است. ضریب تغییرات سلول های اندوتلیال(CV)نیز به طور میانگین به طرز معنی داری یک ماه بعد از عمل 2/420±1/788- و سه ماه بعد از عمل0/550±2/162- کاهش داشته است. تغییرات هگزاگونالیتی سلول های اندوتلیال قرنیه نیز به این صورت بوده که یک ماه بعد از عمل 3/150±3/211- درصد و سه ماه پس از عمل -1.690±2/585درصد کاهش داشته است و از لحاظ آماری معنی دار بوده است.

نتیجه گیری: عمل جراحی کراتکتومی فوتورفراکتیو(PRK)که جهت رفع نزدیک بینی انجام می گیرد روی شاخص های میکروسکوپی اسپکولار تاثیر داشته و باعث کاهش دانسیته سلول های اندوتلیال، ضریب تغییرات و هگزاگونالیتی سلول ها بعد از سه ماه از عمل می گردد. این تغییرات روی سلامت سلول های اندوتلیال قرنیه تاثیر داشته و چشم عمل شده را در مقابل استرس های آتی مانند تروما و یا سایر جراحی ها برای رفع بیماری های شایع چشمی از جمله کاتاراکت آسیب پذیر می سازد.

ساعت : 13:42 -  روز  : سه شنبه  - 30 /  8 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :225

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر