رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:40:38 AM 1397 / 02 / 05
 

 

         معاون اداری و مالی :                                                                     

                                                    


                   دکتر مجید حسن زاده :  دکترای عمومی
 

         شرح وظایف :
 

                    دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست دانشکده

                    پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه دانشکده

                    مستندسازی و تهیه گزارش های آماری از عملکرددانشکده

                    نظارت و اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و دستور العمل ها و ضوابط

                    انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده

                    پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

                    نظارت برامور  مالی ,اداری و کارگزینی

                    نظارت بر دبیرخانه ,تایپ و بایگانی

                    نظارت بر امورخدمات عمومی و کارپردازی

                    انجام ارزشیابی سالانه و امور آموزش ضمن خدمت پرسنل

                    پیگیری نامه ها و درخواست های دانشکده

                    تهیه و تنظیم و پیگیری صورتجلسات دانشکده

                    نظارت بر محاسبه و استخراج اضافه کار ، تاخیر،تعجیل،ماموریت و مانده مرخصی های کارکنان  دانشکده

                    نظارت ثبت برگه های ماموریت روزانه،مرخصی روزانه استحقاقی و استعلاجی در سیستم حضور و غیاب

                    پیگیری امور رفاهی کارکنان

                    شرکت در کمیسیونها ، سیمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

                    پیگیری نامه ها و درخواست های دانشکده

                    انجام سایر امور مربوطه و محوله


                     

 تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55541112 - 031

 آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: medicine_at kaums.ac.ir

  آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر