رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:25:33 PM 1400 / 07 / 01
 

 

         معاون اجرایی :                                                                     

                                                    


                مهندس محمد صباحی:  کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

                 پست الکترونیکی : sabahibidgoli@gmail.com 

         شرح وظایف :
 

1. تدوین برنامه عملیاتی به صورت سالانه

2. پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه دانشکده

3.  مستندسازی و تهیه گزارش های آماری از عملکرد دانشکده

4. نظارت و اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و دستور العمل ها و ضوابط

5. انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده

6. پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

7.  انجام ارزشیابی سالانه و امور آموزش ضمن خدمت پرسنل

8. شرکت در کمیسیونها ، سیمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق


                      

 تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55541112 - 031

 آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: medicine_at kaums.ac.ir

  آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر