رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:01:13 PM 1398 / 12 / 03
 

    
                                             طرح دروس گروه داخلی در مقطع فیزیوپاتولوژی  طرح درس کلیه

  طرح درس روماتولوژی

   طرح درس خون

   طرح درس گوارش

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر