رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:37:14 PM 1400 / 05 / 11
 

طرح دروس گروه تغذیه
      دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
               
              طرح دروس :
            تغذیه پزشکی
تاثیر فرآیند بر ارزش غذا
بهداشت مواد غذایی
تغذیه اساسی 1
تغذیه اسا سی 2
تغذیه دوران های مختلف زندگی
بهداشت و مسمومیتهای غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                   


 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر