رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:00:22 AM 1398 / 04 / 04
 
  

طرح دروس گروه تغذیه

      دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

                
              طرح دروس :

                  تغذیه پزشکی

                   تاثیر فرآیند بر ارزش غذا

                   بهداشت مواد غذایی
 
                   تغذیه اساسی 1
 
                  تغذیه اسا سی 2

                  تغذیه دوران های مختلف زندگی
                    


 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر