رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:47:56 PM 1396 / 12 / 05
 

 

 استاندارد های آموزش پزشکی عمومی


حوزه 1: رسالت و اهداف

حوزه 2: برنامه آموزش پزشکی عمومی

حوزه 3: هیات علمی

حوزه 4: دانشجو

حوزه 5: ارزشیابی

حوزه6: منابع آموزشی و پژوهشی

حوزه7: مدیریت عالی و اجرایی

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر