رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:57:45 PM 1400 / 07 / 01
 

 

ارزشیابی اساتید دفتر توسعه آموزش پزشکی (EDO)
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر