رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:38:45 PM 1397 / 03 / 29
 


 
اموزش پاسخگو


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان   معرفی نظام آموزش پاسخگو

 
Socially accountable medical education (SAME)آموزش علوم پزشکی به سبب نیاز به عرصه‌های متنوع یادگیری نسبت به سایر آموزش‌ها از ویژگیهای خاصی برخوردار است که در آموزش بالینی به مفهوم وسیع آن متبلور می‌شود. به همین منظور دانشکده­ های پزشکی وظیفه تدریس علوم پایه و بالینی و آموزش مهارت‌‌‌های فنی را به دانشجویان بر عهده داشته و بیمارستان‌‌‌های وابسته عرصه‌ی آموزش مهارت‌‌‌های بالینی  می­باشند. با ظهور مفهوم جدید سلامت و بهداشت و به­دنبال تحولات جهانی در آموزش پزشکی ضرورت تغییر در برنامه های آموزش پزشکی بر مبناینیازهای جامعه با توجه به نقش نوین پزشک امری اجتناب ناپذیر می­باشد به نحوی که توانمندی های فارغ التحصیلان در شناسایی مشکلات بهداشتی درمانی جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سلامت مردم افزایش یابد که این امرنیاز به تغییراتی در برنامه های آموزش دوره پزشکی عمومی می باشد.  ازسوی دیگر سرعت تغییرات در نظام سلامت و نیازهای جامعه، بازنگری در آموزش پزشکی را به نحوی که پزشکانی متناسب و آماده رویارویی با مشکلات جامعه باشند را ضروری می‏نماید. در کشور ما وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وظیفه آموزش و تربیت نیروی انسانی بخش بهداشت و درمان را به عهده  دارد  وازاین رو حافظ سلامت مردم و دافع حق سالم زیستن افراد جامعه به منظور عدالت محوری در عرصه سلامت می باشد . بدین ترتیب با این گام اساسی تجلی عینی ادغام آموزش و خدمت که یکی از عمده ترین راه حلهای بهبود برنامه های آموزش پزشکی می باشد محقق شد ه است چرا که توانمندی یک پزشک درپاسخگویی بهتر به نیازهای بهداشتی درمانی جامعه در گرو فراهم بودن عرصه های مناسب یادگیری در طول دوره آموزش پزشکی می باشد و لذا کسب آموزش در مواجهه با نیازهای واقعی جامعه به عنوان یکی از سیاستهای برنامه ریزی تعیین  شده است. درایران همانند سایر نقاط جهان آموزش پزشکی شاهد نوسانات مکرر می باشد به گونه ای که در مقاطعی از تمرکز روی سلول ومولکول ویا بافت وارگان ودر مقاطعی دیگر روی خانواده وجامعه واخیرا تمرکز روی فردبیماراست. رسالت آموزش پزشکی تامین سلامت به مفهوم کلان می باشد وبنابراین اهداف ومحتوی آموزش پزشکی ازتمرکز برفرد بر تمرکز به جامعیت سلامت اعم از فرد , خانواده , جامعه  , سلول وبافت باید تغییر یابد .

یکی ارزویکردهای فلسفی آموزش دیدگاه پاسخگوئی وتعهد اجتماعی وتمرکز آن بر مسئولیت پذیری دانشگاه ها در خدمت به جامعه می باشد وازاین رودانشگاه به عنوان یک نهاد اجتماعی باید پاسخگو به نیازها وانتظارات جامعه را هموراه مورد توجه قرار دهند . مفهوم تعهد به  معنی پاسخگوئی در قبال انواع کارکردهای آموزشی ، پژوهشی وخدماتی دانشگاه می باشد .

پاسخگوئی وتعهد اجتماعی درآموزش علوم پزشکی درتمامی جنبه های مختلف آن باید لحاظ شود از جمله:  

1 - پاسخگوئی به جامعه دربرنامه های آموزشی (آموزش درشرایط واقعی جامعه وآموزش درمحیط طبابت آینده )

2- پاسخگوئی به جامعه دربرنامه های درسی ( تدوین اهداف آموزشی , تهیه کوریکولوم آموزشی, تدوین محتوی آموزشی متناسب با نیاز جامعه وبکارگیری متدهای متناسب وتکنولوژی آموزشی وارزشیابی متناسب با وظایف شغلی آینده فراگیران )

3- دانشجویان واساتید وپاسخ جامعه

4- محیط آموزشی ومدیریت آموزشی وپاسخگوئی به جامعه

 پاسخگوئی اجتماعی برارزش های کیفیت , برابری وهزینه اثربخشی استواراست که دانشگاه نقش اصلی را با تربیت نیروی انسانی درتحقق این تعهد به عهده دارد .

با توجه به ساختار منحصر بفرد و  ادغام سازمانی  آموزش  علوم پزشکی در نظام ارائه خدمات درکشور وروند روبه رشد جمعیتی , تغییرات هرم سنی جامعه ، تغییر الگوی زندگی مردم وبه تبع آن تغییر در تقاضای بهداشتی درمانی وضرورت ارتباط تحصیلی وحرفه ای دانشجویان با نیازهای جامعه تهیه برنامه راهبردی کوتاه مدت وبلندمدت  جهت دستیابی به این امرازاهمیت ویژه­ای برخوردار می­باشد و ازهمین رو واحد پزشکی پاسخگو درمرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشگاه از تاریخ 5/3/1392 فعالیت خودرا با همکاری معاونت محترم بهداشتی دانشگاه و گروه های آموزشی کودکان ، زنان وزایمان ، عفونی ، پرستاری سالمندی و مامائی آغاز می کند .

                                                        
توجیه برنامه پزشکی پاسخگو

 1 – توجه به اصول 3، 23 و 43 قانون اساسی :قانون اساسی کشور ضمن محوری شمردن سلامت کامل وجامع انسان ، بهداشت ودرمان راازجمله نیازهای اساسی می شناسد ودولت را مکلف نموده است تا تمامی منابع , امکانات وظرفیت های خودرا در جهت تامین ، حفظ وارتقای سطح سلامت افراد کشور بسیج کند.

2- با توجه به سند برنامه چهارم : با توجه به سند ملی برنامه چهارم : با توجه به سند ملی برنامه چهارم دربخش سلامت وبهداشت ودرمان کشور ، نظام جامع سلامت به منظور پاسخ به نقش ها ونیازهای جدید، توانمند سازی نیروی انسانی  موجود وتربیت نیروی انسانی جدید "اصلاحات آموزشی "به عمل آورد .

3- توجه به سند چشم انداز 20 ساله کشور : در این سند مشخصات جامعه سالم ایرانی چنین تعریف شده است" برخورداراز سلامت ، رفاه ، امنیت غذائی ، فرصت های برابر ، توزیع مناسب درآمد ، نهاد مستحکم خانواده وبدور از فقر ، فساد ، تبعیض وبهره مند از محیط زیست مناسب"

چشم انداز بخش سلامت در برنامه چهارم عبارتند از : تامین ، حفظ وارتقاء سلامت افراد ، پاسخگوئی به نیازهای غیر پزشکی مردم و مشارکت عادلانه درتامین منابع مالی.

 
چشم انداز برنامه 
 
ما برآنیم تا با اجرای این برنامه، نظام آموزش پزشکی  را دردانشگاه در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه، و در راستای تحقق برنامه توسعه چهارم کشور در حوزه سلامت، ارتقا دهیم به گونه‌ای که در انتهای برنامه به یک ساختار مناسب و پویا در آموزش پزشکی در تمامی مقاطع دست یابیم.

                                                           اهداف برنامه پزشکی پاسخگو

هدف اصلی برنامه

 · ارتقای نظام آموزش پزشکی در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه

اهداف فرعی برنامه

 · تدوین کوریکولوم آموزشی در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه به تفکیک رشته و مقطع تحصیلی

· طراحی نظام پایش کوریکولوم آموزش در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه به منظور حفظ پویائی آن

· طراحی شاخص‌های ارزشیابی برنامه آموزش در راستای پاسخگوئی به نیازهای واقعی جامعه

· طراحی نظام شناسائی و ارزیابی نیازهای واقعی جامعه در حوزه سلامت در کشور

· طراحی برنامه‌های توانمند سازی در دانشگاه‌ها و گروه‌های آموزشی در راستای پاسخگوئی به نیازهای جامعه

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر