رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:12:47 PM 1396 / 04 / 03
 مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

                             
                   

 کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1389
 
 کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1390

 کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال1391

 کارگاه جراحی , زنان , داخلی و اطفال ویژه کارورزان آزمون صلاحیت بالینی

 کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1392

کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1393

کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1395


کارگاه ارتقا توانمندیCPR 
             
              کارگاه   CPR2
                 
              کارگاه   CPR3

              کارگاه   CPR4

              کارگاه  CPR5

              کارگاه    CPR6 
 
        
        کارگاه   CPR7 

         کارگاه   CPR8
کارگاههای برگزار شده در سال 1394

کارگاه مهارتهای زنان و زایمان  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر