رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:12:51 AM 1397 / 10 / 27
 مرکز آموزشی مهارتهای بالینی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

                             
                   

 کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1389
 
 کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1390

 کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال1391

 کارگاه جراحی , زنان , داخلی و اطفال ویژه کارورزان آزمون صلاحیت بالینی

 کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1392

کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1393

کارگاههای آموزشی برگزار شده در سال 1395


کارگاه ارتقا توانمندیCPR 

کارگاه   CPR2
                 
کارگاه   CPR3

کارگاه   CPR4

کارگاه  CPR5

کارگاه    CPR6

کارگاه   CPR7 

کارگاه  CPR8

کارگاه CPR9

  

کارگاههای برگزار شده در سال 1394

کارگاه مهارتهای زنان و زایمان  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر