رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:51:38 AM 1398 / 07 / 22
 


مرکز آموزشی مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 


  برنامه سایر واحدها

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر