رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:30:36 AM 1398 / 01 / 06
 


مرکز آموزشی مهارتهای بالینی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان                         

  برنامه سایر واحدها


        در سال 1388

       در سال  1389   


       در سال 1390

       در سال 1391

       در سال 1392

      در سال  1393

       در سال 1394

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر