رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:02:38 PM 1399 / 09 / 11
 


مرکز آموزشی مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 


  برنامه سایر واحدها

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر