رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:29:03 PM 1396 / 06 / 01
 

 

مرکز آموزشی مهارتهای بالینی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

                   


 واحد سمیولوژی دانشجویان پزشکی ورودی مهر و بهمن ماه 89در نیمسال اول سال تحصیلی 93/1392  
 

   واحد سمیولوژی  دانشجویان پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 92/1391 
        

واحد سمیولوژی دانشجویان پزشکی ورودی مهر90و بهمن 89 در نیمسال دوم سال تحصیلی93/1392برنامه سمیولوژی 1دانشجویان پزشکی ورودی بهمن90در نیمسال اول 94/93 


برنامه سمیولوژی 2دانشجویان پزشکی ورودی مهر90در نیمسال اول94/93برنامه سمیولوژی 2 دانشجویان پزشکی مهر 90در نیمسال دوم 94/93


برنامه سمیولوژِی1دانشجویان پزشکی مهر 91در نیمسال دوم 94/93برنامه سمیولوژِی1دانشجویان پزشکی بهمن 91در نیمسال اول 95/94


برنامه سمیولوژِی2دانشجویان پزشکی مهر 91در نیمسال اول 95/94


برنامه سمیولوژی 1و سمیولوژی 2در نیمسال دوم 95/94


برنامه سمیولوژی 1وسمیولوژی 2در نیمسال اول سال تحصیلی 96/95

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر