رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:56:31 PM 1398 / 01 / 30
 

 

مرکز آموزشی مهارتهای بالینی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  

                   


 واحد سمیولوژی دانشجویان پزشکی ورودی مهر و بهمن ماه 89در نیمسال اول سال تحصیلی 93/1392
   واحد سمیولوژی  دانشجویان پزشکی در نیمسال دوم سال تحصیلی 92/1391
  واحد سمیولوژی دانشجویان پزشکی ورودی مهر90و بهمن 89 در نیمسال دوم سال تحصیلی93/1392

 

برنامه سمیولوژی 1دانشجویان پزشکی ورودی بهمن90در نیمسال اول 94/93 

برنامه سمیولوژی 2دانشجویان پزشکی ورودی مهر90در نیمسال اول94/93

برنامه سمیولوژی 2 دانشجویان پزشکی مهر 90در نیمسال دوم 94/93

برنامه سمیولوژِی1دانشجویان پزشکی مهر 91در نیمسال دوم 94/93

برنامه سمیولوژِی1دانشجویان پزشکی بهمن 91در نیمسال اول 95/94

برنامه سمیولوژِی2دانشجویان پزشکی مهر 91در نیمسال اول 95/94

برنامه سمیولوژی 1و سمیولوژی 2در نیمسال دوم 95/94

برنامه سمیولوژی 1وسمیولوژی 2در نیمسال اول سال تحصیلی 96/95

برنامه سمیو لوژی یک دانشجویان پزشکی ورودی مهر 93 نیمسال دوم 96-95

برنامه سمیو لوژی دو دانشجویان پزشکی ورودی بهمن92 نیمسال دوم96-95

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر