رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:23:41 PM 1398 / 07 / 23
 

 مرکز آموزشی مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

    

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر