رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:07:40 AM 1399 / 09 / 13
 

 مرکز آموزشی مهارتهای بالینی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

    

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر