رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:23:19 PM 1398 / 07 / 23
 

 

کارشناسی علوم تغذیه
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

 

کارشناس آموزشی: آقای علی عابدینی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3571                                                

 

شرح وظایف:

1-   تنظیم برنامه آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی و کارآموزی

2-   پیگیری در خصوص برگزاری کلاسها، آزمونهای مربوطه و ارسال نمرات به آموزش کل

3-   معرفی واجدین شرایط جهت گذراندن مقطع کارآموزی به بیمارستانهای آموزشی

4-   بررسی درخواستهای میهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه

5-   انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان رشته کارشناسی تغذیه و هماهنگی با گروه تغذیه

6-   تنظیم گواهی در موضوعات مختلف برای دانشجویان متقاضی مقاطع فوق

7-    انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

   

 

برنامه هفتگی در نیمسال اول  سال تحصیلی 99/98

برنامه امتحانات در نیمسال اول سال تحصیلی 99/98

برنامه تربیت بدنی در نیمسال اول سال تحصیلی 99/98

لیست دروس

واحدهای کارآموزی بیمارستان کارشناسی تغذیه

آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته تغذیه

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر