رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:04:07 PM 1400 / 10 / 27
 

کارشناس آموزشی: آقای علی عابدینی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3571                                                

 

شرح وظایف:

1-   تنظیم برنامه آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی و کارآموزی

2-   پیگیری در خصوص برگزاری کلاسها، آزمونهای مربوطه و ارسال نمرات به آموزش کل

3-   معرفی واجدین شرایط جهت گذراندن مقطع کارآموزی به بیمارستانهای آموزشی

4-   بررسی درخواستهای میهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه

5-   انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان رشته کارشناسی تغذیه و هماهنگی با گروه تغذیه

6-   تنظیم گواهی در موضوعات مختلف برای دانشجویان متقاضی مقاطع فوق

7-    انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

 

راهنمای آموزشی کارشناسی تغذیه

کد دروس

واحدهای کارآموزی بیمارستان کارشناسی تغذیه

آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته تغذیه

 

 

 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر