رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:39:41 AM 1399 / 09 / 07
 


مقطع کارورزی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


 

کارشناس آموزشی: آقای ابراهیم مرادی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3570                                

 

 

  1. شرح وظایف:
  2. بررسی کارنامه دانشجویان و تطبیق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه
  3. بررسی درخواستهای میهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه
  4. پاسخ گویی به دانشجویان به منظور صدور گواهی های درخواستی
  5. برنامه ریزی جهت حضور کارورزان در بخش
  6. ثبت نام از دانشجویان کارشناسی ارشد و Ph.Dو انجام امور آموزشی مربوطه
  7. برنامه ریزی در خصوص برگزاری امتحانات مربوطه
  8. ثبت نمرات دانشجویان در برنامه سماء
  9. انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

                                                                                                

 

کوریکولوم آموزشی

  بخش ها و واحدهای دوره کارورزی

برنامه ماهانه کارورزان پزشکی

شرح وظایف کارورزان پزشکی

جدول زمان بندی کلاس های آموزشی کارورزان

فرم Log Book

منابع آزمون پیش کارورزی
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر