رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:13:15 PM 1398 / 05 / 29
 


مقطع کارورزی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


 

کارشناس آموزشی: آقای ابراهیم مرادی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3570                                

 

شرح وظایف:

شرح وظایف:

1-    بررسی کارنامه دانشجویان و تطبیق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه

2-    بررسی درخواستهای میهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه

3-    پاسخ گویی به دانشجویان به منظور صدور گواهی های درخواستی

4-    برنامه ریزی جهت حضور کارورزان در بخش

5-    ثبت نام از دانشجویان کارشناسی ارشد و Ph.Dو انجام امور آموزشی مربوطه

6-     برنامه ریزی در خصوص برگزاری امتحانات مربوطه

7-    ثبت نمرات دانشجویان در برنامه سماء

8-    انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

 

                                                                                                

  بخش ها و واحدهای دوره کارورزی

برنامه ماهانه کارورزان پزشکی

شرح وظایف کارورزان پزشکی

جدول زمان بندی کلاس های آموزشی کارورزان

فرم Log Book

منابع آزمون پیش کارورزی
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر