رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:58:03 PM 1399 / 03 / 17
 
 1. لیشمانیوز جلدی و میزان آلودگی در دانش آموزان آموزشگاه های ابتدایی شهرستان کاشان

 2. اپیدمیولوژی مالاریا در شهرستان کاشان طی ده سال اخیر

 3. بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی در منطقه جنوب شرق کاشان

 4. بررسی شیوع آلودگی لیشمانیایی جوندگان صحرایی کاشان سال 1374

 5. تاثیر غلظت های مختلف عصاره گیاه هدراهلیکس بر لیشمانیوز In vitroاحشایی در

 6. شیوع لیشمانیوز جلدی روستایی در کانون جدید کاشان

 7. بررسی لانه های کژدم ادنتوبوتوس دوریه در استان اصفهان سال 1370

 8. بررسی فون کژدمهای کاشان

 9. اولین مورد آرتریت قارچیSporotrichal Arthritis در ایران

 10. گزارش یک مورد لیشمانیوز چشم

 11. بررسی شیوع لیشمانیوز جلدی دانش آموزان در کانون جدید کاشان

 12. بررسی سطح حساسیت سوسری های آمریکایی بیمارستان های کاشان نسبت به حشره کش ها

 13. بررسی فون پشه خاکیهای شهرستان کاشان طی سال های 76-1369

 14. شیوع آلودگی به شپش سرPediculus Capitis در دانش آموزان دبستانهای پسرانه شهر کاشان طی سال 1376

 15. شیوع آلودگی به شپش سر در دانش آموزان دختر دبستان های شهر کاشان در سال 1377

 16. گزارش 21 مورد بیماری کاوازاکی از بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سال های 77-1375

 17. شیوع سالک در شهرستان آران و بیدگل

 18. شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در کارگران تنظیف و فضای سبز شهرداری کاشان طی سال 1377

 19. بررسی موارد کژدم گزیدگی در کاشان

 20. بررسی فون و برخی فعالیتهای بیولوژیک جوندگان وحشی (مخازن لیشمانیوز جلدی) منطقه کویری کاشان طی سال 1375

 21. بررسی شیوع بیماریهای قارچی سطحی و جلدی در مدارس شهرستان کاشان سال تحصیلی 78-1377

 22. اپیدمیولوژی مالاریا در شهرستان کاشان

 23. شیوع انگل های روده ای در کارگران شهرداری های کاشان، آران و بیدگل در سال 1377

 24. بررسی آلودگیهای کرمی دستگاه گوارش موشهای شهرستان کاشان

 25. حساسیت سوسری های آلمانی بیمارستان های کاشان نسبت به حشره کش ها

 26. گزارش یک مورد سستود Meggittina gerbilliدر مریونس لیبیکوس در ایران

 27. اپیدمیولوژی انگل های روده ای موشهای صحرایی و خانگی شهرستان کاشان سال 1376

 28. بررسی آلودگی به ژیاردیا و سارکوسیستیس در سگ سانان منطقه کاشان

 29. گزارش یک مورد میاز زخم ناشی از لوسیلیا سریکاتا

 30. بررسی میزان زباله و مواد قابل بازیافت در شهر کاشان

 31. میزان آلودگی سگ سانان منطقه کاشان به آکانتوسفالMacracanthorhynchus hirudinaceus

 32. آلودگی به اکینوکوکوس گرانولوزوس در گوشتخواران شهرستان کاشان طی سال های 1379-1377

 33. بررسی تاثیر آموزش بر میزان آگاهی معلمین شهر کاشان از بیماری سالک در سال تحصیلی 80-1379

 34. بررسی شیوع آلودگی به سستوده در گوشتخواران شهرستان کاشان

 35. تجزیه فیزیکی مواد زاید بیمارستانی در بیمارستان های کاشان در سال 81-1380

 36. بررسی آلودگی باکتریال سوسری ها در بیمارستان های کاشان، سال 1380

 37. Wound Myiasis Caused by Lucilia sericata

 38. بررسی شاخص های اپیدمیولوژیک عقرب گزیدگی در مراجعین به مراکز درمانی

 39. بررسی عوامل انگلی و قارچی سوسری ها در بیمارستان های کاشان طی سال 1381

 40. Epidemiologic study of scorpion sting in patients referring to  Kashan medical centers during 1991-2002

 41. بررسی اپیدمیولوژیک مسمومیت در کودکان بستری شده در بیمارستان شهید بهشتی کاشان طی سالهای 1381-1376

 42. بررسی تاثیر اسانس گیاه درمنهArtemisia sieberi بر زخم های حاصل ازلیشمانیا ماژور در موشBALB/c 

 43. بررسی‌ اپیدمیولوژی‌ لیشمانیوز جلدی‌ در شهرستان کاشان در سال 1386

 44. تعیین نوع لیشمانیوز جلدی در بیماران، مخازن و ناقلین به روشRAPD-PCR ، در شهرستان آران و بیدگل، استان اصفهان طی سال های 86-1385

 45. میزان فراوانی و عوامل مؤثر بر آلودگی به شپش‏ سر در دانش ‏آموزان مدارس ابتدایی شهر آران و بیدگل (استان اصفهان)

 46. بررسی نوروپاتی حسی در بیماران دیابتی با استفاده از مونوفیلامان 5.07/10

 47. Treatment of Cutaneous Leishmaniasis in Murine Model by Hydro Alcoholic Essence of Artemisia sieberi

 48. بررسی مکانیسم مقاومت سوسری آلمانی به سم سیفلوترین به روش تماس سطحی در شهرستان کاشان طی سال1391

 49. بررسی سطح حساسیت سوسری آلمانی نسبت به حشره کش های گروه کاربامات و فسفره به روش   In vivo 

 50. Progressive Increasing of Cutaneous Leishmaniasis in Kashan District, Central of Iran

 51. A  molecular  and  parasitological  survey  on  cutaneous  leishmaniasis patients from historical city of Kashan in Isfahan province, center of Iran

 52. Examining the prevalence rate of Pediculus capitis infestation according to sex and social factors in primary school children

 53. The prevalence of Pediculosis capitis and relevant factors in primary school students of Kashan, central Iran
 54. Computer Application for Instructors Evaluation by Students in Colleges of Health

 55. بررسی تاثیر تاموکسیفن بر رشد پروماستیگوت و آماستیگوت لیشمانیا ماژور

 56. A new focus of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Isfahan Province, Central Iran

 57. Methanolic Extract’s Activity of Artemisia absinthium, Vitex agnus-castus and Phytolaca americana Against Leishmania major; in vitro and in vivo

 58. Molecular Diagnosis of Clinical Isolates of Cutaneous Leishmaniasis Using ITS1 and KDNA Genes and Genetic Polymorphism of Leishmania in Kashan, Iran

 59. Tamoxifen Induces Apoptosis of Leishmania major Promastigotes in Vitro

 60. Unusual Presentation of Cutaneous Leishmaniasis: Ocular Leishmaniasis

 61. Eyelid Cutaneous Leishmaniasis: A Case Report

 62. Epidemiological Aspects of Cutaneous Leishmaniasis during 2009-2016 in Kashan city 

 63. Epidemiological Trend of Cutaneous Leishmaniasis in an Endemic Focus Disease During 2009-2016, Central Iran

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر