رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:50:22 AM 1399 / 09 / 14
 

 

 

مسئول بایگانی: خانـم اعظم خیراندیش
     دیپلم      

 

 شرح وظایف :

   بایگانی و نگهداری و بازیابی کلیه نامه و پرونده ها


   انجام پیگیری های لازم جهت رفع نقص موجود در بیمارستانها
   همکاری با اداره نظارت بر درمان جهت بازدید و بخش های در دست راه اندازی و تأیید نهایی بخش راه اندازی شده
   شرکت در جلسات توجیهی مراکز درمانی جهت بهبود عملکرد و رفع نواقص
   هماهنگی و ارتباط با مدیران خدمات پرستاری بیمارستانها جهت هماهنگی بعضی از امور و رفع نواقص
   جمع آوری اطلاعات مربوط به واحد تریاژ مراکز تابعه
   نظارت بر واحدهای تریاژ مراکز تابعه
   جمع آوری آمار کادر پرستاری (نیروهای طرحی – رسمی – قراردادی)
   

 

 


 

 آدرس: کاشان - بلورار قطب راوندی دانشکده پزشکی طبقه همکف  بایگانی اداری
 تلفن : 5550021-0361

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر