رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:09:51 PM 1400 / 07 / 01
 

                                      
 
دبیرخانه

  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  مسئول واحد: خانم زهرا رضایی
         کارشناسی حسابداری

نامه رسان: آقای رضا یوسفی
       مدرک تحصیلی: سیکل

 
 شرح وظایــف مسئول دبیرخانه:

    دریافت نامه های پستی ارسالی از طریق نامه رسان و تفکیک آنها

    ثبت نامه های وارده در سیستم اتوماسیون

    ثبت و صدور نامه های صادره از طریق اتوماسیون اداری

    اسکن نامه های وارده در سیستم

    انجام مکاتبات مربوط به ارتقا پایه اعضا هیئت علمی پایه و بالینی

    پیگیری کلیه نامه ها جهت پاسخگویی و رضایت ارباب رجوع

    پرینت مکاتبات در صورت نیاز


  

 
 شرح وظایــف نامه رسان:

  دریافت وثبت مکاتبات، اداری

    توزیع مکاتبات و  بین واحدها و گیرندگان آنها ودریافت رسید

  برگشت مکاتبات و تحویل داده نشده

     پست نامه و امانات پستی ودریافت رسید

    مراجعه زمان مند روزانه به واحدها جهت دریافت وتحویل نامه های جدید

    انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق

 


 تـلفـن: 55540021-031
 تـلفـن داخلی دبیرخانه: 3564
 تـلفـن داخلی نامه رسان: 3562
 
 آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی دانشکده پزشکی طبقه همکف , دبیرخانه دانشکده پزشکی
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر