رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:44:01 PM 1399 / 03 / 13
 

                                      
 
دبیرخانه

  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشانمسئول واحد: خانم زهرا رضایی
      کارشناسی حسابداری

 
 شرح وظایــف واحـــد:

    دریافت نامه های پستی ارسالی از طریق نامه رسان و تفکیک آنها

    ثبت نامه های وارده در سیستم اتوماسیون
    ثبت و صدور نامه های صادره از طریق اتوماسیون اداری
    اسکن نامه های وارده در سیستم
    انجام مکاتبات مربوط به ارتقا پایه اعضا هیئت علمی پایه و بالینی
    پیگیری کایه نامه ها جهت پاسخگویی و رضایت ارباب رجوع
    ارسال و مراسلات داخل و خارج از اداره و شهرستان ها از طریق پست
    پرینت مکاتبات در صورت نیاز

  
 

 تـلفـن: 524-55540021-031
 تـلفـن داخلی: 3564
 آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی دانشکده پزشکی طبقه همکف , دبیرخانه دانشکده پزشکی
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر