رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:38:58 PM 1398 / 06 / 04
 

                                                 
                                                     دفترحسابداری 
                                      
                                    
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 


   مسئول امور مالی :  خانم مریم بابایی
     کارشناس حسابداری


 شرح وظایــف واحـــد:
 

    انجام امور مالی دانشکده پزشکی با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات,نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و دیون     
    نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشکده بر اساس حسابداری تعهدی
    نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه
    تهیه و تنظیم گزارشهای مالی در هر دوره بر اساس حسابداری تعهدی
    تنظیم اسناد مالی و نگهداری حسابهاو تنظیم گردش مالی 
    تامین اعتبار درخواست های خرید بر اساس درخواستهای دانشکده
    اعمال نظارت بر هزینه ها بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه     
    پیگیری درخواستهای تخصیص از برنامه و بودجه و درخواست تنخواه گردان از مدیریت مالی و نامه های مربوطه   
    بررسی اسناد و صدور چک در وجه ذینفعان
    پیگیری و پرداخت حقوق کارکنان اعم از قراردادی و تبصره 3و4 و اضافه کاری و ماموریت و حق التدریس و .... 
 
   تنظیم اسناد پس از پرداخت و فیشهای مربوط جهت واریز در ستاد دانشگاه
    
 
 تـلفـن: 55540021-031
 تـلفـن داخلی: 474
 آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی,دانشکده پزشکی طبقه همکف 
 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر