رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:13:38 PM 1401 / 11 / 15
 

                                                 
  مدیریت امور مالی 
  دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


 


  مدیر امور مالی : خانم معصومه طباطبایی

     کارشناس حسابداری

    استخدام رسمی

  کارشناس امور مالی : خانم فاطمه سادات فاطمی نسب

     کارشناس ارشد حسابداری

    نیروی شرکتی

   کارپرداز : آقای حسین محمدی

   

   

 

 شرح وظایــف رئیس امورمالی:

    انجام امور مالی دانشکده پزشکی با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات,نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات و دیون     

    نگهداری و تنظیم دفاتر حسابهای دریافتی و پرداختی دانشکده بر اساس حسابداری تعهدی

    نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه

    تهیه و تنظیم گزارشهای مالی در هر دوره بر اساس حسابداری تعهدی

    تنظیم اسناد مالی و نگهداری حسابهاو تنظیم گردش مالی 

    تامین اعتبار درخواست های خرید بر اساس درخواستهای دانشکده

    اعمال نظارت بر هزینه ها بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه     

    پیگیری درخواستهای تخصیص از برنامه و بودجه و درخواست تنخواه گردان از مدیریت مالی و نامه های مربوطه   

    بررسی اسناد و صدور چک در وجه ذینفعان

    پیگیری و پرداخت حقوق کارکنان اعم از قراردادی و تبصره 3و4 و اضافه کاری و ماموریت و حق التدریس و .... 

    تنظیم اسناد پس از پرداخت و فیشهای مربوط جهت واریز در ستاد دانشگاه

 شرح وظایــف کارشناس  امورمالی:

    انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها

    انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداختها و ارائه گزارش به مسئولین ذیربط

    همکاری در تعیین و تنظیم بودجه دانشکده ها بر اساس خط مشی تعیین شده و نیازهای دانشکده

    کنترل صورت مغایرت بانکی و حسابهای مرتبط و رفع اختلاف در میان آنها

    نظارت بر امور مربوط به اموال و دفاتر اموال بر حسب واحد مورد نظر

    نظارت دقیق بر درآمدها و رسیدگی اسناد مربوط به واریز وجوه دریافتی به حساب بانکها

    رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری .

    رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی

    انجام کلیه امور محوله از طرف مسئول مافوق

 شرح وظایــف کارپرداز:

    پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق 

     پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر

     تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن

     تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید

   دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم

     تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور

   ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان

   انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 
 تـلفـن: 5510442-031
 تـلفـن داخلی: 3442
 آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی,دانشکده پزشکی طبقه همکف 
 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر