رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:45:56 PM 1401 / 11 / 15
 

امور اداری
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 مسئول امور اداری: آقای حسن بنائیان
     کارشناس ارشد ادبیات فارسی

    استخدام رسمی قطعی

 

 مسئول حضور و غیاب: آقای حامد شبانی

    لیسانس

    استخدام رسمی

   

کتابچه شرح وظایف کارکنان


  شرح وظایــف مسئول امور اداری:
    مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور _قوانین کار بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها

    تهیه پیش نویس احکام شاغلین اعم از انتصاب ,ارتقا گروه,افزایش سنواتی ,فوق العاده شغل ,ماموریت و .....بر اساس تفویض اختیار لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه 

    تهیه صورتجلسات کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل و تنظیم مدارک مربوط جهت ارتقا کارکنان 

    تهیه پیش نویس قراردادهای کارکنان موقت _ پیمانی با رعایت قوانین مربوطه

    تهیه گزارشهای لازم در خصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای یازنشستگی

    بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلی در سیستم و بهنگام نمودن سیستم 

    انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان در چارچوب دستورالعمل های تعیین شده

    تهیه آمارهای مختلف پرسنلی حسب مورد و طبق نظر مقام ما فوق 

    تهیه مدارک لازم و ارسال به مرکز جهت تبدیل وضعیت استخدامی , استفاده از گروههای تشویقی خدمات برجسته و ...... 

    انجام امور مربوط به تعاون,بیمه و رفاه و دریافت وام تعاونی اعتبار کارکنان

    ارایه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام ما فوق

    انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

 

  شرح وظایــف مسئول حضور و غیاب:

   نظارت بر نحوه ثبت حضور و غیاب کارکنان

     کنترل و گزارش ساعت کارکرد کارکنان و اعلام به امور اداری دانشکده

     گزارش موارد غیبت ، مرخصی ساعتی و پاس اداری به مسئول امور اداری و ارائه گزارش به مقام مافوق

       ثبت اطلاعات ورود وخروج پرسنل دراتوماسیون اداری

      ثبت درخواست های مرخصی روزانه ، مأموریت ساعتی و مأموریت روزانه در پایان هرماه

      صدور مکاتبات در خصوص حضور و غیاب کارکنان و اساتید

   بایگانی تمام مکاتبات در خصوص حضور و غیاب کارکنان و اساتید

     انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

 


 تـلفـن: 55103474-031 و 55103755-031

 تـلفـن داخلی: 3474، 3755
 

 آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی,دانشکده پزشکی طبقه همکف 

 

آخرین ویرایش: 1401/2/6

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر