EN |
    ورود
   6:30:54 PM

رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1398 / 03 / 28
 

طرح درس دانشجویان پزشکی :

            طرح درس ایمنی شناسی پزشکی نظری

            طرح درس  ایمنی شناسی پزشکی عملی

            طرح درس باکتری شناسی پزشکی نظری

            طرح درس  باکتری  شناسی پزشکی عملی                                                                        

            طرح درس  ویروس شناسی پزشکی نظری

 

     طرح درس دستیاران عفونی :

            طرح درس تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای ویروسی

           طرح درس تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای  باکتریایی

 

 

     طرح  درس دانشجویان کارشناسی ارشد ;

            طرح درس بیولوژی سلولی ومولکولی یوکاریوتها و پروکاریوتها

            طرح درس ارتباط میکروارگانیسم ها با میزبان

            طرح درس آنتی بیوتیک و عوامل ضد میکروبی

            طرح درس ویروس شناسی عملی

            طرح درس ویروس شناسی نظری

           طرح درس  باکتری شناسی سیستماتیک1 

           طرح درس  ایمنی شناسی نظری 1

           طرح درس ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها