رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:09:37 PM 1398 / 04 / 06
 


                                                                  گروه جراحی عمومی

                                               دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


رسالت گروه :
 

رسالت گروه آموزشی جراحی عمومی آنست که در راستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ،پژوهشی،درمانی تلاش نماید.

آموزش دانشجویان رشته پزشکی  به منظور تربیت پزشکان عمومی کارآمد  همواره  سرلوحه اهداف گروه می باشد.

این گروه با آموزش دستیاران رشته جراحی عمومی انتقال دانش وتجربیات لازم در زمینه تکنیکها ی مختلف جراحی وبیماریهای نیازمند مداخله جراحی  به آنها به تربیت پزشکان متخصص توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه بپردازد.


مشخصات گروه:
 

نام گروه:جراحی عمومی                                            

نام مدیر گروه: آقای دکتر داوود آبادی

نام معاون گروه: آقای دکتر کاشی


 اعضاءگروه:

 


نام


مرتبه علمی


وضعیت استخدام

سمت اجرایی


عبدالحسین داوود آبادی

دانشیار

رسمی

مدیر گروه


اسماعیل عبدالرحیم کاشی

استادیار

رسمی

مدیر بخش جراحی مردان 1


حسین غنی

استادیار

رسمی

-


مهرداد حسین پور

استادیار

طرحی

-


محمد عیدی

استادیار

طرحی 

عضو گروه


شیما شفق

استادیار

طرحی 

 


نوشین سادات موسوی

استادیار

ضریب کا

عضو گروه


لیلا غفور

استادیار

طرحی

عضو گروه

حسین طاهری نساج
استادیار
 
 طرحی  

  

فراگیران:

کارآموزان وکارورزان رشته پزشکی- دستیاران رشته جراحی عمومی

                                                                                                                                            تاریخ آخرین  ویرایش: 2/11/95

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر