رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:58:00 AM 1397 / 04 / 03
 

 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


دفتر توسعه آموزش پزشکی

 

اساتید نمونه دانشکده پزشکی در سال95 

 

 دکتر محسن اربابی- دکتر احمد طالبیان - دکتر بتول زمانی
 
اساتید نمونه دانشکده پزشکی در سال94 

 
دکتر فریبا رایگان - دکتر علیرضا شریف


 اساتید نمونه دانشکده پزشکی در سال93

 
دکتر محمدرضا شریف - دکتر محمدرضا فاضل - دکتر فاطمه فروزانفرد - دکتر رضوان منیری- دکتر اعظم مصداقی نیااساتید نمونه دانشکده پزشکی در سال 92    
     

  دکتر منصوره مومن هروی- دکتر گودرز عکاشه - دکتر محمد علی اطلسی-- دکتر طاهره خامه چیان

       

اساتید نمونهدانشکده  پزشکی در سال 91

 


آقای دکتر یگانه مقدم - آقای دکتر خورشیدی- خانم دکتر رایگان
 

 


اساتید نمونه دانشکده  پزشکی در سال 90

 


آقای دکتر رضا رزاقی- آقای دکتر محسن تقی زاده- حجت الاسلام حاج آقا یوسفی
 

 

 
اساتید نمونه دانشکده پزشکی در سال 1389

 

آقای دکتر امیر حسین موحدیان- آقای دکتر همایون نادریان- آقای دکتر حسین هوشیار-

خانم دکتر زریچهر وکیلی

 

اساتید نمونه دانشکده پزشکی در سال88

 


مرحوم آقای دکتر سید علی متولی- آقای دکتر سید علیرضا عبادی- خانم دکتر زهره طبسی

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر