رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:23:11 AM 1398 / 04 / 04
 

 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 


دفتر توسعه آموزش پزشکی


 

    اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1395

 

نام ونام خانوادگی:دکتر عباس ارج

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء : 25/3/1395

گروه آموزشی :داخلی

 

 

 

 اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1394

نام ونام خانوادگی:دکتر محسن تقی زاده

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء : 29/2/1394

گروه آموزشی : تغذیه

 

نام ونام خانوادگی:دکتر طاهره خامه چیان

ارتقاء به مرتبه:استادی

تاریخ ارتقاء : 27/8/1394

گروه آموزشی : پاتولوژی

 

نام ونام خانوادگی:دکتر حسن افضلی

ارتقاء به مرتبه:استادی

تاریخ ارتقاء : 16/12/1394

گروه آموزشی : عفونی

 

نام ونام خانوادگی:دکتر بایک سلطانی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء : 16/12/1394

گروه آموزشی : اطفال

 

نام ونام خانوادگی:دکتر کمال اصالت منش

ارتقاء به مرتبه:  دانشیاری

تاریخ ارتقاء : 25/12/1394

گروه آموزشی : داخلی

 

نام ونام خانوادگی:دکتر حمیدرضا طالاری

ارتقاء به مرتبه:  دانشیاری

تاریخ ارتقاء : 25/12/1394

گروه آموزشی : رادیولوژی

 

                                                                          

اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1393

 

نام ونام خانوادگی:دکتر حسین هوشیار

ارتقاء به مرتبه:استادی

تاریخ ارتقاء : 7/2/1393

گروه آموزشی :میکرب انگل و قارچ شناسی

نام ونام خانوادگی:دکتر علی اکبر طاهریان

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:7/2/1393

گروه آموزشی: بافت و آسیب شناسی

 نام ونام خانوادگی:دکتر عباس تقوی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:7/2/1393

گروه آموزشی: اطفال

 

 نام ونام خانوادگی:دکتر عبداله امیدی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:29/4/1393

گروه آموزشی: روانشناسی بالینی

 

 نام ونام خانوادگی:دکتر مرضیه حیدرزاده

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:29/4/1393

گروه آموزشی: اطفال

   نام ونام خانوادگی: دکتر داوود آقادوست

ارتقاء به مرتبه : استادی

تاریخ ارتقاء:19/9/1393

گروه آموزشی: چشم
 

 نام ونام خانوادگی : دکتر الهه مصداقی نیا

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:18/12/1393

گروه آموزشی: زنان

نام ونام خانوادگی: دکتر حمیدرضا بنفشه

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:4/12/1393

گروه آموزشی: فارماکولوژی

نام ونام خانوادگی:دکتر ابراهیم کوچکی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:4/12/1393

گروه آموزشی:   نورولوژی

نام ونام خانوادگی: دکتر احمد یگانه مقدم

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:4/12/1393

گروه آموزشی:گوش و حلق و بینی

                                                                             
                                                                                    

 اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1392

 

نام ونام خانوادگی:دکتر احمد خورشیدی

ارتقاء به مرتبه:استادی

تاریخ ارتقاء : 21/6/1392

گروه آموزشی :میکرب شناسی وایمنی شناسی


نام ونام خانوادگی:دکتر حسین نیکزاد

ارتقاء به مرتبه:داستادی

تاریخ ارتقاء:21/6/1392

گروه آموزشی: علوم تشریح

 
نام ونام خانوادگی:دکتر فاطمه فروزانفرد

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء 1392/6/21 :

گروه آموزشی : زنان و زایمان


 نام ونام خانوادگی:دکتر حسن احترام

ارتقاء به مرتبه: د انشیاری

تاریخ ارتقاء: 23/10/1392

گروه آموزشی:آسیب شناسی


 نام ونام خانوادگی:دکتر منصور سیاح

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء : 23/10/1392

گروه آموزشی:عمومی و علوم پایه

 

 

اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1391

  

نام ونام خانوادگی: آقای دکتر سید علی مسعود

ارتقاء به مرتبه : استادی

تاریخ ارتقاء: 1391/2/20

گروه آموزشی: مغز واعصاب


نام ونام خانوادگی:آ قای دکتر حمیدرضا صابری

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:20/2/1391

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

 


نام ونام خانوادگی: آقای دکتر علیرضا شریف

ارتقاء به مرتبه : دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 1391/4/14

گروه آموزشی: عفونی


نام ونام خانوادگی: آقای دکتر سید علیرضا مروجی

ارتقاء به مرتبه : دانشیاری

تاریخ ارتقاء: 24/3/1391

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی


نام ونام خانوادگی: آقای محسن اربابی

ارتقاء به مرتبه : استادیاری

تاریخ ارتقاء: 19/4/1391

گروه آموزشی: انگل و قارچ شناسی


نام ونام خانوادگی:مخانم دکتر میترا بهرشی

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقاء:19/7/1391

گروه آموزشی:زنان و زایمان


 نام ونام خانوادگی: خانم دکترزهرا سپهر منش

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقاء:19/7/91

گروه آموزشی:روانپزشکی

 


 نام ونام خانوادگی: آقای دکتر محمد رضا شریف

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقاء:2/12/91

گروه آموزشی:  اطفال

 

 
نام ونام خانوادگی: آقای دکترمهدی نورالدینی

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقاء:23/12/91

گروه آموزشی:فیزیولوژی

 


 نام ونام خانوادگی:آقای دکترهمایون نادریان 

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقاء:23/12/91

گروه آموزشی:آناتومی

 


نام ونام خانوادگی: آقای دکتر سید مهدی میرهاشمی

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقاء:23/12/91

گروه آموزشی:بیوشیمی


نام ونام خانوادگی: خانم دکتر سیما راستی

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقاء:23/12/91

گروه آموزشی:انگل شناسی

 
نام ونام خانوادگی: خانم دکتر زهره طبسی

 ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

 تاریخ ارتقاء:23/12/91

 گروه آموزشی: زنان

 

 اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1390

 


نام ونام خانوادگی:دکتر بتول زمانی

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقا :13/7/90

گروه آموزشی:روماتولوژی


نام ونام خانوادگی: مهندس عباس درودگر

ارتقاء به مرتبه:استادیاری

تاریخ ارتقاء :2/6/90

گروه آموزشی :انگل شناسی وقارچ شناسی


 نام ونام خانوادگی:دکترمحمد حسین اعرابی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء3/12/90

گروه آموزشی:بیوشیمی


نام ونام خانوادگی:دکترعلیرضا سلیمانی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء  90/8/18 :

گروه آموزشی:داخلی


 نام ونام خانوادگی:دکترمحمود سلامی

ارتقاء به مرتبه:استادی

تاریخ ارتقاء: 3/12/90

گروه آموزشی:فیزیولوژی


 نام ونام خانوادگی:دکترغلامعلی حمیدی

ارتقاء به مرتبه: دانشیاری

تاریخ ارتقاء 3/12/90:

گروه آموزشی:فیزیولوژی


 نام ونام خانوادگی:دکترمنصوره مومن هروی

ارتقاء به مرتبه : دانشیاری

تاریخ ارتقاء :  3/12/90

گروه آموزشی:عفونی

 اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1389

 


نام ونام خانوادگی:دکتر رضوان منیری

ارتقاء به مرتبه:استادی

تاریخ ارتقاء : 18/2/89

گروه آموزشی:میکرب شناسی وایمنی شناسی


نام ونام خانوادگی:دکتر محمدرضا فاضل

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء:17/7/89

گروه آموزشی: بیهوشی

 
نام ونام خانوادگی:دکتر محسن تقی زاده

ارتقاء به مرتبه:استادیاری

تاریخ ارتقاء89/4/11  :

گروه آموزشی:بیوشیمی


 نام ونام خانوادگی:دکتر اعظم مصداقی نیا

ارتقاء به مرتبه: د انشیاری

تاریخ ارتقاء: 25/12/89

گروه آموزشی:فیزیولوژی وفارماکولوژی


 نام ونام خانوادگی:دکتر محمد علی اطلسی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء : 25/12/89

گروه آموزشی:آناتومی

 اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1388

 


نام ونام خانوادگی: دکتر حسن حسنی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1388/1/29:

گروه آموزشی:علوم تشریح


نام ونام خانوادگی:دکتر علی اکبر طاهریان

ارتقاء به مرتبه:استادیاری

تاریخ ارتقاء29/1/1388

گروه آموزشی:بافت شناسی


نام ونام خانوادگی:حجت الاسلام  دکتر سید مهدی ساداتی نژاد

ارتقاء به مرتبه:استادیاری

تاریخ ارتقاء21/4/1388

گروه آموزشی:معارف اسلامی


نام ونام خانوادگی:دکتر محمود صفاری

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1388/12/19:

گروه آموزشی:علوم آزمایشگاهی

 

اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1387

 


نام ونام خانوادگی: دکتر حسین هوشیار

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقاء1387/3/11:

گروه آموزشی:انگل شناسی وقارچ شناسی


نام ونام خانوادگی: دکتر غلامرضا شجری

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1387/3/11:

گروه آموزشی:میکروبیولوژی وایمونولوژی


نام ونام خانوادگی: دکتر زریچهر وکیلی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1387/10/21:

گروه آموزشی: پاتولوژی


نام ونام خانوادگی: دکتر فریبا بهنام فر

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1387/9/26:

گروه آموزشی: زنان وزایمان


نام ونام خانوادگی: دکتر اسماعیل فخاریان

ارتقاء به مرتبه :دانشیاری

تاریخ ارتقاء1387/11/12:

گروه آموزشی: جراحی مغز واعصاب


نام ونام خانوادگی: دکتر صمد نوری زاد

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1387/10/21:

گروه آموزشی: بیهوشی


نام ونام خانوادگی: دکتر ابراهیم رضی

ارتقاء به مرتبه:استادی

تاریخ ارتقاء1387/12/18:

گروه آموزشی:داخلی


نام ونام خانوادگی: دکتر محمدرضا نیکبخت

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1387/12/13:

گروه آموزشی:فیزیولوژی وفارماکولوژی


نام ونام خانوادگی: دکتر احمد طالبیان اردستانی

ارتقاء به مرتبه:استادی

تاریخ ارتقاء1387/12/18:

گروه آموزشی:اطفال

 اسامی اعضای هیئت علمی ارتقاء یافته در سال 1386

 

 
نام ونام خانوادگی
: دکترعبدالحسین داوود آبادی

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1386/5/17:

گروه آموزشی:جراحی عمومی


نام ونام خانوادگی: دکتر طاهره خامه چیان

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1386/10/22:

گروه آموزشی:پاتولوژی


نام ونام خانوادگی: دکتر امیرحسین موحدیان

ارتقاء به مرتبه:دانشیاری

تاریخ ارتقاء1386/12/13:

گروه آموزشی:اطفال

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر