رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:39:06 PM 1399 / 08 / 10
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 4 از 175   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1742
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  
در راستای اعتبار بخشی پزشکی عمومی:
جلسه اعتبار بخشی برنامه ریزی پزشکی عمومی حوزه دانشجویان برگزار شد

1399 / 06 / 19 -15:0


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز سه شنبه مورخ 25/6/99 در سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی تشکیل شد...

1399 / 06 / 26 -11:31


وبینار مشترک مدیران بین الملل کلان منطقه 7 برگزار شد
وبینار مشترک مدیران بین الملل کلان منطقه 7، با حضور مدیران بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان، یزد، شهرکرد و کاشان در روز دوشنبه مورخ 6/24/ 99 در سالن یلدای ساختمان دکتر فرقانی برگزار گردید...

1399 / 06 / 25 -13:56

در راستای اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی:
نشست اعضای کارگروههای بازنگری مستمر و ارزشیابی دوره برگزارگردید
دومین نشست اعضای کارگروههای بازنگری مستمر و ارزشیابی دوره با حضور مسئولین کارگروهها، اعضا و کارشناس کارگروه ها روز یکشنبه 99/6/23 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1399 / 06 / 24 -14:4

در راستای برنامه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی:
نشست اعضای کارگروه هیئت علمی برگزارگردید
دومین نشست اعضای کارگروه هیئت علمی با حضور مسئول کارگروه، دکتر مهدی دلاوری به همراه سایر اعضا در روز چهارشنبه مورخ 99/6/19 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1399 / 06 / 19 -14:58


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با مدیران گروههای آموزشی و معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با مدیران گروههای آموزشی و معاونین آموزشی بیمارستان های آموزشی روز یکشنبه مورخ 99/6/23 در سالن یلدا مرکز آموزشی پژوهشی دکتر فرقانی برگزار شد...

1399 / 06 / 23 -18:56


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با نمایندگان دانشجویان مقطع کارآموزی برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با نمایندگان دانشجویان مقطع کارآموزی روز یکشنبه مورخ 99/6/23 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 06 / 23 -18:45


نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با سرپرست و مدیر امور بین الملل دانشکده پیراپزشکی
نشست مشترک مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با سرپرست و مدیر امور بین الملل دانشکده پیراپزشکی و مدیر گروه آموزشی فن آوری اطلاعات سلامت در روز سه شنبه مورخ 99/6/18 در دفتر سرپرست دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید...

1399 / 06 / 23 -18:17


نشست مدیر امور بین الملل دانشکده پزشکی با عضو کارگروه بسته بین المللی سازی
نشست دکتر غزاله مشکدانیان مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با دکتر مهرداد مهدیان، عضو کارگروه بسته بین المللی سازی در خصوص بررسی نقاط مشترک همکاری حوزه بین الملل و حوزه تروما و همچنین مجله Archive of Trauma Research در روز چهارشنبه مورخ 99/06/19 در دفتر امور بین الملل برگزار شد...

1399 / 06 / 23 -18:12

در راستای برنامه اعتبار بخشی دوره پزشکی عمومی:
نشست کارگروه مدیریت عالی و اجرایی برگزار شد
جلسه اعتبار بخشی حوزه مدیریت عالی و اجرایی با حضور سرپرست ، اعضا و کارشناس کارگروه در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 06 / 19 -14:29

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر