رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:12:47 AM 1396 / 09 / 24
 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی
 

                                                
                                  دستور العمل های کارآموزی در گروههای آموزشی :

   داخلی

  اطفال

  زنان و زایمان

  جراحی

  عفونی

  قلب

  مغز و اعصاب

  گوش

  چشم

  رادیولوژی

  پزشکی اجتماعی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر