رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:52:25 AM 1399 / 04 / 21
 دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی
 

                                                
                                  دستور العمل های کارآموزی در گروههای آموزشی :

   داخلی

  اطفال

  زنان و زایمان

  جراحی

  عفونی

  قلب

  مغز و اعصاب

  گوش

  چشم

  رادیولوژی

  پزشکی اجتماعی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر